โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 MyAccount

ทำไมต้อง myAccount l คุณสมบัติ l ราคา l Download l ติดต่อ-สอบถาม

 

ระบบบัญชี myAccount

1. General Specification
2.  Accounts Payableโปรแกรมบัญชี Myaccount : โปรแกรม ระบบบัญชี Myaccount
3.  Accounts Receivable
4.  Cheque and Bank
5.  General Ledger
6.  Inventory Control
7.  Purchase Order
8.  Sale Order
9.  Petty Cash
10.  Value Added Tax


 


Accounts Payable

 
เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ โดยเมื่อทางเจ้าหนี้มีการจัดส่งใบวางบิลมา ทางบริษัทสามารถบันทึกข้อมูลการรับวางบิลเข้าในระบบ จากนั้นถ้าต้องการจัดทำเอกสารและเช็คเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติรายการจ่าย ก็สามารถนำเอกสารการรับวางบิลอ้างอิงไปบันทึกเตรียมเอกสารจ่ายชำระหนี้ได้ เมื่อถึงกำหนดวันจ่ายชำระก็บันทึกรายการ เพื่อลดยอดหนี้ของเจ้าหนี้ นอกจากนี้กรณีที่เริ่มใช้โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ยกมาเพื่อให้มีผลต่อการ์ดเจ้าหนี้ และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายหลักของกิจการเกิดขึ้น แต่ต้องการตั้งเจ้าหนี้นั้น ก็บันทึกรายการที่ระบบจ่ายชำระหนี้ได้เช่นเดียวกัน

 

Benefit :

เพื่อบันทึกรายละเอียดเจ้าหนี้ยกมา เพื่อที่จะอ้างอิงไปทำรายการบันทึกจ่ายชำระหนี้ , ลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้ได้

สามารถบันทึกหนี้แบบรวมยอดหนี้ของเจ้าหนี้แต่ละรายได้ หรือจะบันทึกยอดหนี้แต่ละ Invoice ก็ได้

สามารถอ้างอิงไปบันทึกจ่ายชำระหนี้บางส่วนได้

เมื่อบันทึกรายการเจ้าหนี้ยกมา มีผลต่อการ์ดเจ้าหนี้รายตัว

บันทึกรายการแยกเป็น Job และแยกเป็น แผนกได้ เพื่อดูรายงานแยกตาม Job, แผนก

สามารถดูประวัติเอกสาร (History) ว่าถูกอ้างอิงไปในระบบใด

โปรแกรมสามารถรองรับระบบ Multi Currency ในกรณีซื้อต่างประเทศ

สามารถเรียกดูรายงานเจ้าหนี้ยกมาได้

สามารถ Drill Down รายงานเจ้าหนี้ยกมา เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกิจการ ที่ต้องการให้มีผลต่อการ์ดเจ้าหนี้

ในกรณีที่มีการจ่ายเงินมัดจำบางส่วน สามารถนำเงินมัดจำมาตัดยอดหนี้ได้

บันทึกรายการแยกเป็น Job และแยกเป็น แผนกได้ เพื่อดูรายงานแยกตามJob, แผนก

สามารถอ้างอิงเอกสารจากใบสั่งซื้อ เพื่อบันทึกการตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ ได้

สามารถกำหนดให้ระบบทำการบันทึกรายการบัญชีและภาษีซื้อให้อัตโนมัติได้

สามารถดูประวัติเอกสาร (History) ว่าถูกอ้างอิงไปในระบบใด

สามารถเปลี่ยนแปลงงวดวันที่มีผลของภาษีซื้อได้ ในกรณีที่ไม่ได้ยื่นภาษีซื้อตรงกับวันที่ในใบกำกับ ภาษี

สามารถอ้างอิงไปบันทึกจ่ายชำระหนี้บางส่วนได้

มีสถานะเอกสาร (Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงตั้งเจ้าหนี้อื่นๆไปใช้ในเมนูต่างๆ

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ จากระบบได้

สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ได้ เช่น การ์ดเจ้าหนี้, วิเคราะห์อายุเจ้าหนี้

สามารถ Drill Down รายงานตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

สามารถอ้างอิง Invoice จากระบบขายเชื่อ, ลูกหนี้ยกมา, ตั้งลูกหนี้อื่น ๆ มาบันทึกใบรับวางบิลได้ และ สามารถอ้างอิงได้มากกว่า 1 Invoice ต่อการจัดทำใบรับวางบิล 1 ครั้ง

สามารถอ้างอิงใบรับวางบิลไปบันทึกการจ่ายชำระหนี้ได้

สามารถดูประวัติเอกสาร (History) ว่าถูกอ้างอิงไปในระบบใด

สามารถเรียกดูปฏิทินการนัดจ่ายชำระจากใบรับวางบิลได้

สามารถอ้างอิงไปบันทึกการจ่ายชำระหนี้บางส่วนได้

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบรับวางบิล จากระบบได้

สามารถเรียกดูรายงานการรับใบวางบิลได้

สามารถ Drill Down รายงานใบรับวางบิล เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

สามารถอ้างอิง Invoice จากระบบซื้อเชื่อ, เจ้าหนี้ยกมา, ตั้งเจ้าหนี้อื่น หรืออ้างอิงจากใบรับวางบิล (Bill List) เพื่อนำมาบันทึก Pre-Payments ได้ และสามารถอ้างอิงได้มากกว่า 1 Invoice ต่อการจัดทำ Pre- Payments1 ครั้ง

สามารถเตรียมเช็คจ่ายเพื่อให้ผู้มีอำนาจเซ็นต์ และสามารถการอ้างอิงไปบันทึกจ่ายชำระหนี้ต่อไปได้

สามารถบันทึกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายล่วงหน้าได้

สามารถสั่งพิมพ์ Cheque ออกจากระบบได้

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม Pre-Payments ได้

สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับ Pre-Payments ได้ เช่น รายงาน Pre-Payments, รายงาน Pre- Payments แยกตามสถานะ

สามารถ Drill Down รายงาน Pre-Payments เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

สามารถอ้างอิง Invoice จากระบบซื้อเชื่อ, เจ้าหนี้ยกมา, ตั้งเจ้าหนี้อื่น หรืออ้างอิงจากใบรับวางบิล (Bill List), Pre-Payments เพื่อนำมาบันทึกการจ่ายชำระหนี้ได้ และสามารถอ้างอิงได้มากกว่า 1 Invoice ต่อ การจัดทำการจ่ายชำระหนี้ 1 ครั้ง

สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ทั้งเป็นเงินสด เงินโอน และ เช็ค พร้อมกันในครั้งเดียวกันได้

สามารถนำเงินมัดจำมาตัดยอดหนี้ได้ในกรณีที่มีการจ่ายเงินมัดจำไว้

สามารถบันทึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้ พร้อมมีแบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายจากระบบ

สามารถกำหนดให้ระบบทำการบันทึกรายการบัญชีและภาษีซื้อให้อัตโนมัติได้

สามารถสั่งพิมพ์ Cheque ออกจากโปรแกรมได้

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มจ่ายชำระหนี้จากระบบได้

สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ ได้ เช่นรายงานจ่ายชำระหนี้, การ์ดเจ้าหนี้, สถานะ เจ้าหนี้ เป็นต้น

สามารถ Drill Down รายงานจ่ายชำระหนี้ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

 

 


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี