โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 MyAccount

ทำไมต้อง myAccount l คุณสมบัติ l ราคา l Download l ติดต่อ-สอบถาม

 

ระบบบัญชี myAccount

1. General Specification
2.  Accounts Payableโปรแกรมบัญชี Myaccount : โปรแกรม ระบบบัญชี Myaccount
3.  Accounts Receivable
4.  Cheque and Bank
5.  General Ledger
6.  Inventory Control
7.  Purchase Order
8.  Sale Order
9.  Petty Cash
10.  Value Added Tax


 


Accounts Receivable

 
เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการรับชำระหนี้ โดยสามารถจัดทำใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกค้า จากนั้นเมื่อถึงกำหนดวันรับชำระหนี้ หากต้องการจัดทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปเก็บเงินจากลูกค้าแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดการรับชำระ สามารถจัดทำใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน) จากระบบได้ โดยจะยังไม่มีการตัดยอดหนี้ จนกว่าจะบันทึกรับชำระหนี้ นอกจากนี้กรณีที่เริ่มใช้โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลลูกหนี้ยกมาเพื่อให้มีผลต่อการ์ดลูกหนี้ และหากมีรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้หลักของกิจการเกิดขึ้น แต่ต้องการตั้งลูกหนี้นั้น ก็บันทึกรายการที่ระบบรับชำระหนี้ได้เช่นเดียวกัน

 

Benefit :

เพื่อบันทึกรายละเอียดลูกหนี้ยกมา เพื่อที่จะอ้างอิงไปทำรายการบันทึกรับชำระหนี้ , ลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้ได้

สามารถบันทึกยอดยกมาแบบรวมยอดหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย หรือบันทึกแต่ละ Invoice ก็ได้

บันทึกรายการแยกเป็น Job ได้ เพื่อดูรายงานแยกตาม Job

สามารถดูประวัติเอกสาร (History) ว่าถูกอ้างอิงไปในระบบใดได้

สามารถอ้างอิงไปบันทึกรับชำระหนี้บางส่วนได้

สามารถเรียกดูรายงานการเกี่ยวกับลูกหนี้ยกมา เช่น การ์ดลูกหนี้, วิเคราะห์อายุลูกหนี้ได้

รายงานลูกหนี้ยกมาสามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึก เพื่อการตรวจสอบได้

สามารถอ้างอิงเอกสารจากใบสั่งขายจากระบบ SO เพื่อบันทึกการตั้งลูกหนี้อื่น ๆ ได้

บันทึกรายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการขายสินค้าและบริการของกิจการ (ในกรณีที่มีการตั้งหนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะอ้างอิงไปรับชำระหนี้ )

สามารถนำเงินมัดจำมาตัดยอดหนี้ได้ ในกรณีที่มีการรับเงินมัดจำล่วงหน้า

บันทึกรายการแยกเป็น Job และแยกเป็นแผนกได้ เพื่อดูรายงานแยก ตาม Job, แผนก

สามารถกำหนดให้ระบบทำการบันทึกรายการบัญชีและภาษีขายให้อัตโนมัติได้

สามารถดูประวัติเอกสาร (History) ว่าถูกอ้างอิงไปในระบบใดได้

สามารถอ้างอิงไปบันทึกรับชำระหนี้บางส่วนได้

มีสถานะเอกสาร (Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงตั้งลูกหนี้อื่นๆไปใช้ในเมนูต่างๆ

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มตั้งลูกหนี้อื่นๆ จากระบบได้

สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการตั้งลูกหนี้อื่นๆ ได้ เช่น การ์ดลูกหนี้, วิเคราะห์อายุลูกหนี้

สามารถ Drill Down รายงานตั้งลูกหนี้อื่นๆ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

สามารถอ้างอิง Invoice จากระบบขายเชื่อ, ลูกหนี้ยกมา, ตั้งลูกหนี้อื่น ๆมาบันทึกใบวางบิลได้ และ สามารถอ้างอิงได้มากกว่า 1 Invoiceต่อการจัดทำใบวางบิล 1 ครั้ง

สามารถอ้างอิงใบวางบิลไปบันทึกรับชำระหนี้ได้

สามารถดูประวัติเอกสาร (History) ว่าถูกอ้างอิงไปในระบบใดได้

สามารถเรียกดูปฏิทินการนัดรับชำระจากใบวางบิลได้

สามารถอ้างอิงไปบันทึกการรับชำระหนี้บางส่วนได้

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบวางบิล จากระบบได้

สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการใบวางบิลได้ เช่น รายงานใบวางบิล, ใบวางบิล-ยังไม่รับชำระ,รายงานนัดชำระเงิน-จากใบวางบิล เป็นต้น

สามารถ Drill Down รายงานใบวางบิล เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

สามารถอ้างอิง Invoice จากระบบขายเชื่อ, ลูกหนี้ยกมา, ตั้งลูกหนี้อื่นหรืออ้างอิงจากใบวางบิล (Bill List) เพื่อนำมาบันทึกใบเสร็จรับเงินได้ และสามารถอ้างอิงได้มากกว่า 1 Invoice ต่อการจัดทำใบเสร็จรับเงิน 1 ครั้ง

โปรแกรมสามารถรองรับระบบ Multi Currency ในกรณีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

สามารถยกเลิกใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน) ได้

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ได้

สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)ได้ เช่น รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน), ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน-รับชำระแล้ว), รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน-ยังไม่รับ ชำระ) เป็นต้น

สามารถ Drill Down รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

สามารถอ้างอิง Invoice จากระบบขายเชื่อ, ลูกหนี้ยกมา, ตั้งลูกหนี้อื่นหรืออ้างอิงจากใบวางบิล (Bill List), Pre-Receipt เพื่อนำมาบันทึกรับชำระหนี้ได้ และสามารถอ้างอิงได้มากกว่า 1 Invoice ต่อการจัดทำการรับชำระ 1 ครั้ง

รับชำระหนี้ได้ทั้งเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค พร้อมกันในเอกสารเดียวกันได้

สามารถนำเงินมัดจำมาตัดยอดหนี้ได้ในกรณีที่มีการรับเงินมัดจำล่วงหน้า

สามารถบันทึกภาษีเงินได้หักถูก ณ ที่จ่ายได้

โปรแกรมสามารถรองรับระบบ Multi Currency ในกรณีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

สามารถกำหนดให้ระบบทำการบันทึกรายการบัญชีและภาษีขาย (กรณีสินค้าบริการ) ให้อัตโนมัติได้

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ได้

สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระหนี้ได้ เช่น รายงานรับชำระหนี้,รายงานสรุปรับชำระ หนี้ เป็นต้น

สามารถจัดทำใบวางบิลตามช่วงวันที่เอกสาร,วันที่นัดชำระ,ลูกหนี้หรือ ตามกลุ่มวางบิลที่ต้องการได้

สามารถจัดทำใบวางบิลตามช่วงวันที่ หรือ เลขที่เอกสารในเมนูต่างๆได้

บันทึกหมายเหตุเพิ่มเติมลงไปได้

เป็นการเลือกลูกหนี้ได้มากกว่า 1 ราย ต่อ 1 ครั้งที่ Generate

สามารถอ้างอิงไปยังรายการบันทึกรับชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดได้

สามารถดูรายละเอียดของใบวางบิลได้ ที่หน้าจอใบวางบิล

โปรแกรมจะทำการกำหนดเลขที่ใบวางบิลให้อัตโนมัติ ต่อจากใบวางบิลเลขที่สุดท้าย

สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มใบวางบิลได้จากหน้าจอ Generate ใบวางบิล

 

 


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี