โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 MyAccount

ทำไมต้อง myAccount l คุณสมบัติ l ราคา l Download l ติดต่อ-สอบถาม

 

ระบบบัญชี myAccount

1. General Specification
2.  Accounts Payableโปรแกรมบัญชี Myaccount : โปรแกรม ระบบบัญชี Myaccount
3.  Accounts Receivable
4.  Cheque and Bank
5.  General Ledger
6.  Inventory Control
7.  Purchase Order
8.  Sale Order
9.  Petty Cash
10.  Value Added Tax


 


Cheque and Bank

 
เป็นระบบที่ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร กรณีมีการฝาก-ถอน เงินสดจากธนาคารและปรับปรุงสถานะเช็คทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะของเช็คแต่ละใบ หรือ Statement ได้ และเพิ่มสะดวกในการจัดทำ Bank Reconcile ต่อไป

 

Benefit :

สามารถบันทึกโดยไม่ต้องระบุรหัสลูกหนี้ได้

สามารถบันทึกในกรณีที่เป็นเช็คยกมาได้

ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้

สามารถบันทึกได้ทั้งในกรณีที่เป็นเช็คและบัตรเครดิต

สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ คือบันทึกที่ระบบเช็คโดยตรงแล้วอ้างอิงไปใช้ ที่ระบบอื่น และบันทึกข้อมูลจากระบบอื่นแล้ว Link มาที่ระบบเช็ค

เมื่อคลิก Find หน้าจอเช็ครับ จะแสดงเกี่ยวกับเช็คที่อยู่ในระบบทุกสถานะ เปรียบเสมือนทะเบียนเช็ค พร้อมมีการแสดงสถานะเช็ค และแสดงว่า Link มาจากหน้าจอใด

สามารถดูปฏิทินวันที่ครบกำหนดเช็ครับได้

รองรับรายงานแนบ Bank Reconcile

สามารถดูรายงาน Statement ได้หลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลเช็ครับผ่านเรียบร้อยแล้ว

มีรายงานแยกเช็คกับบัตรเครดิตแยกกัน

สามารถเรียกดูรายงานแยกตามสถานะของเช็คได้ทุกสถานะ

สามารถดู History สำหรับเช็คที่บันทึกไปแล้วได้

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการขายลดเช็คได้

สามารถเลือกรายการเช็ครับได้หลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร

สามารถบันทึกค่าธรรมเนียมและส่วนลดเช็ค ที่เกิดจากการขายลดได้

สามารถบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน อัตโนมัติ

สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้

ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้

สามารถดูสถานะเช็คได้ที่หน้าจอหลังจากมีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

สามารถดูรายงานการขายลดเช็คได้

สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการฝากเช็ครับ

ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คได้

สามารถดูสถานะเช็คได้ที่หน้าจอหลังจากมีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันในกรณีที่บริษัทต้องการควบคุมรายการเช็ครับรอเรียกเก็บ กรณีที่เช็คยังไม่ผ่าน โดย Post รายการ GL ได้

สามารถเลือกรายการเช็ครับได้หลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร

สามารถดูรายงานการฝากเช็คได้

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีเช็ครับผ่าน หรือหลังจากที่มีการนำเช็ครับฝากธนาคารแล้ว

รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้

สามารถเลือกรายการเช็ครับได้หลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร

สามารถบันทึกภาษี หัก ณ ที่จ่ายได้

สามารถดูรายงานการเช็ครับผ่านได้

สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีเช็ครับคืน

รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

สามารถเลือกรายการเช็ครับได้หลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร

สามารถดูสถานะเช็คได้ที่หน้าจอหลังจากมีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่เลือกรายการเช็คแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้

รายการเช็ครับคืนสามารถนำไปบันทึกรายการเช็คฝากได้อีกครั้งเพื่อนำไปบันทึกรายการ เช็คผ่านต่อไป หรือนำรายการเช็ครับคืนไปบันทึกรายการเปลี่ยนเช็ค

สามารถดูรายงานการเช็ครับคืนได้

สามารถดูรายงาน Statement ได้หลังจากที่ได้บันทึกข้อมูลเช็ครับคืนเรียบร้อยแล้ว

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการยกเลิกเช็ครับ

ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้

สามารถดูสถานะเช็คได้ที่หน้าจอหลังจากมีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

สามารถเลือกรายการเช็ครับได้หลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร

รายการยกเลิกเช็ครับสามารถนำไปบันทึกรายการเปลี่ยนเช็คได้

สามารถดูรายงานการยกเลิกเช็ครับได้

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการเปลี่ยนเช็ครับ

รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

สามารถเลือกรายการเช็คที่ถูกเปลี่ยนและเช็คที่จะนำมาเปลี่ยนได้พร้อมกันหลาย ๆ ใบ

สามารถเลือกวิธีรับชำระได้ทั้งการรับด้วยเช็คใบใหม่ และรับเป็นเงินสด

สามารถบันทึกผลกำไรขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนเช็ค ในกรณีที่ได้รับเงินไม่เต็มจำนวนเงิน หรือ ได้รับเกิน จากจำนวนที่ต้องได้รับ

สามารถบันทึกเป็นการชำระจากการเปลี่ยนเช็คบางส่วนได้ (ทยอยจ่ายคืน)

สามารถดูรายงานการเปลี่ยนเช็ครับได้

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

สามารถบันทึกโดยไม่ต้องระบุรหัสเจ้าหนี้ได้

สามารถบันทึกในกรณีที่เป็นเช็คยกมาได้

สามารถพิมพ์ เช็คผ่านระบบได้พร้อมทั้งสามารถ Key ชื่อผู้รับเงินเองได้

สามารถดูปฏิทินวันที่ครบกำหนดเช็คจ่ายได้

สามารถแสดงสถานะปัจจุบันของเช็คแบบ Real Time

สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ คือบันทึกที่ระบบเช็คโดยตรงแล้วอ้างอิงไปใช้ที่ระบบอื่น และบันทึก ข้อมูลจากระบบอื่นแล้ว Link มาที่ระบบเช็ค

เมื่อคลิก Find หน้าจอเช็ครับ จะแสดงเกี่ยวกับเช็คที่อยู่ในระบบทุกสถานะ เปรียบเสมือนทะเบียนคุมเช็ค พร้อมกับมีการแสดงสถานะเช็ค ว่า Link มาจากหน้าจอใด

สามารถดู History สำหรับเช็คที่บันทึกไปแล้วได้

สามารถเรียกดูรายงานแยกตามสถานะเช็คได้

รองรับรายงานแนบ Bank Reconcile

สามารถดูรายงาน Statement ได้หลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลเช็ครับผ่านเรียบร้อยแล้ว

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีเช็คจ่ายผ่าน

สามารถดูรายงานเช็คจ่ายผ่านได้

รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้ในส่วนด้านล่างของเอกสาร

สามารถเลือกรายการเช็คจ่ายในหลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร

สามารถดูรายงาน Statement ได้หลังจากบันทึกข้อมูลเช็คจ่ายผ่านเรียบร้อยแล้ว

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีเช็คจ่ายคืน

สามารถเลือกรายการเช็คจ่ายในหลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร

ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้

สามารถดูสถานะเช็คได้ที่หน้าจอหลังจากมีการบันทึกข้อมูลแล้ว

สามารถเก็บประวัติได้ว่าการจ่ายเช็คของบริษัทเช็คที่จ่ายไปฉบับใดบ้างที่ ไม่สามารถขึ้นเงินได้

สามารถดูรายงานเช็คจ่ายคืนได้

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการยกเลิกเช็คจ่าย

ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้ในส่วนด้านล่างของเอกสาร

สามารถดูสถานะเช็คได้ที่หน้าจอหลังจากมีการบันทึกข้อมูลแล้ว

สามารถเลือกรายการเช็คจ่ายหลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร

รายการยกเลิกเช็คจ่ายสามารถนำไปบันทึกรายการเปลี่ยนเช็คได้

สามารถดูรายงานการยกเลิกเช็คจ่ายได้

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการเปลี่ยนเช็คจ่าย

สามารถเลือกเช็คที่ใบเดิมและ จำนวนเงิน หรือเช็คฉบับใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ได้

สามารถเลือกวิธีชำระเงินได้ทั้งการจ่ายคืนด้วยเช็คใบใหม่ และจ่ายคืนเป็นเงินสด

สามารถบันทึกผลกำไร ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนเช็ค ในกรณีที่ได้จ่ายเงินไม่เต็ม จำนวนเงิน หรือ จ่ายเกิน จากจำนวนที่ต้องได้จ่าย

สามารถบันทึกเป็นการชำระจากการเปลี่ยนเช็คบางส่วนได้ (ทยอยจ่ายคืน)

สามารถเลือกรายการเช็คที่ถูกเปลี่ยนและเช็คที่จะนำมาเปลี่ยนได้พร้อมกันหลาย ๆ ใบ

สามารถดูรายงานการเปลี่ยนเช็คจ่ายได้

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการนำเงินสดฝากธนาคาร

รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

สามารถบันทึกค่าธรรมเนียมธนาคารได้

สามารถดูรายงานการนำเงินสดฝากธนาคาร

สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการถอนเงินสดจากธนาคาร

สามารถดูรายงานการถอนเงินสดจากธนาคารได้

รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

รองรับการบันทึกในกรณีที่มีการถอนเงินสดจากธนาคารเป็นเช็ค

รองรับการบันทึกในกรณีที่มีการถอนเงินสดจากธนาคารเป็นเงินสด

สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

ในกรณีที่เป็นการถอนด้วยเช็ค โปรแกรมจะแสดงรายงานเลขที่เช็คที่ Statementของรายการถอนให้อัตโนมัติ (ไม่ต้องทำเช็คผ่าน)

สามารถบันทึกที่หน้าจอโอนเงินหน้าจอเดียว โปรแกรมจะเพิ่มยอดในสมุดเงินฝากของเลขที่บัญชีโอนเข้า และลดยอดในสมุดเงินฝากของเลขที่บัญชีโอนออกให้อัติโนมัติ

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก

สามารถดูรายงานการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากได้

รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

รองรับการบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รองรับการบันทึกค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน

สามารถบันทึกเลขที่เช็คที่ใช้ในการโอนเงินได้

สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่เป็นการโอนด้วยเช็ค โปรแกรมจะแสดงรายงานเลขที่เช็คที่Statement ของรายการโอนให้อัตโนมัติ (ไม่ต้องทำเช็คผ่าน)

สามารถบันทึกที่หน้าจอโอนเงินหน้าจอเดียว โปรแกรมจะเพิ่มยอดในสมุดเงินฝากของเลขที่บัญชีโอนเข้า และลดยอดในสมุดเงินฝากของเลขที่บัญชีโอนออกให้อัติโนมัติ

รายงานสามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

การโอนเงินไม่จำเป็นต้องเลือกธนาคารโอนเข้า/ออกเป็นธนาคารเดียวกัน

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่เกิดดอกเบี้ยรับจากธนาคาร

รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

รองรับการบันทึกภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

สามารถดูรายงานการบันทึกรายได้จากธนาคารได้

สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่เกิดค่าใช้จ่ายธนาคารทั้งค่าธรรมเนียมธนาคาร และดอกเบี้ย

รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

รองรับการบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สามารถดูรายงานการบันทึกค่าใช้จ่ายธนาคารได้

สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

 

 


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี