โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 MyAccount

ทำไมต้อง myAccount l คุณสมบัติ l ราคา l Download l ติดต่อ-สอบถาม

 

ระบบบัญชี myAccount

1. General Specification
2.  Accounts Payableโปรแกรมบัญชี Myaccount : โปรแกรม ระบบบัญชี Myaccount
3.  Accounts Receivable
4.  Cheque and Bank
5.  General Ledger
6.  Inventory Control
7.  Purchase Order
8.  Sale Order
9.  Petty Cash
10.  Value Added Tax


 


General Ledger

 
เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกรายการรายวัน ซึ่งจะบันทึกรายการที่นอกเหนือจากการบันทึกซื้อสินค้า ขายสินค้า การรับเงิน การจ่ายเงิน เพราะเนื่องจากเมื่อมีการบันทึกที่ระบบเกี่ยวข้อง โปรแกรมจะทำการ link ข้อมูลมาที่หน้าจอรายการรายวันให้อัตโนมัติ ใช้ในการบันทึกรายการปรับปรุง หรือปิดบัญชี ส่วนรายการรายวันแบบเร็ว เหมาะสำหรับรายการที่ต้องการบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ รองรับการเตรียมเอกสารก่อนการจ่ายเงินหรือ Pre-Payments การบันทึกยอดยกมา เพื่อเตรียมขี้นระบบ นอกจากนี้โปรแกรมยังรองรับการ Post GL ได้ทั้งแบบ Real Time Post และ Batch Post ซึ่งการ Post แบบ Batch นี้ก็ยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้บันทึกรวมยอดหรือบันทึกตามแต่ละรายการ และสามารถพิมพ์ Voucher หรือพิมพ์งบทดลอง หรือกระดาษทำการได้ที่ระบบ General Ledger

 

Benefit :

สามารถบันทึกบัญชี ด้วยการอ้างอิงรายการจาก Pre-Payment ได้

ประหยัดเวลาเพิ่มความสะดวกโดยการใช้ปุ่ม Template สำหรับกำหนดรูปแบบการที่ใช้บันทึกบัญชีที่ใช้บ่อย ๆ

สามารถบันทึกโดยระบุรหัสแผนก หรือ รหัส Job ได้เพื่อใช้ในการดูรายงานแยกตามแผนก หรือแยกตาม Job

รองรับกรณีที่มีการปันส่วนรายได้ หรือค่าใช้จ่าย (Allocate) แยกตามแผนกที่เกี่ยวข้อง

สามารถดูรายงานสรุปข้อมูลรายการรายวันได้

สามารถบันทึกรายการ รับ จ่าย เงินด้วยการเช็ค หรือเงินโอน ได้

สามารถบันทึกรายการภาษี ได้ทั้งภาษีซื้อ และ ภาษีขาย

สามารถบันทึกบัญชี ด้วยการอ้างอิงรายการจาก Pre-Payment ได้

ประหยัดเวลา เพิ่มความสะดวกโดยการใช้ปุ่ม Template สำหรับ กำหนดรูปแบบที่ใช้บันทึกบัญชีที่ใช้บ่อย ๆ

สามารถบันทึกโดยระบุรหัสแผนก หรือ รหัส Job ได้เพื่อใช้ในการดูรายงานแยกตามแผนก หรือแยกตาม Job

รองรับกรณีที่มีการปันส่วนรายได้ หรือค่าใช้จ่าย (Allocate) แยกตาม แผนกที่เกี่ยวข้อง

สามารถดูรายงานสรุปข้อมูลรายการรายวันได้

สามารถบันทึกรายการ รับ จ่าย เงินด้วยการเช็ค หรือเงินโอน ได้

สะดวก รวดเร็ว ในการบันทึกข้อมูลด้านภาษีซื้อ และภาษีขาย ที่เกี่ยวข้อง

สามารถบันทึกเอกสาร เพื่อเตรียมการจ่ายค่าใช้จ่ายและใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของรายการก่อนอนุมัติจ่ายเงิน เช่น การเตรียมจ่ายเงินเดือน ทำให้ประหยัดเวลาได้เป็นอย่างมาก

สามารถกำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชีที่ใช้บ่อย โดยการใช้ปุ่ม Template ทำให้ประหยัดเวลา

สามารถระบุแผนก หรือ Job ได้ในการบันทึกรายการ เพื่อใช้ดูรายงานแยกตามแผนก หรือแยกตาม Job

รองรับกรณีที่มีการปันส่วนรายได้ หรือค่าใช้จ่าย (Allocate) แยกตามแผนกที่เกี่ยวข้อง

กรณีจ่ายเป็นเช็ค สามารถเตรียมเช็คจ่าย และพิมพ์เช็คได้จากหน้าจอ GL Pre-payment

สามารถระบุชื่อบัญชีที่ใช้ในการตรวจสอบได้ (กรณีต้องการตรวจสอบบางบัญชี)

แสดงรายละเอียดการบันทึกบัญชีทั้งด้านเดบิต และเครดิตของบัญชีที่ต้องการตรวจสอบ

สามารถตรวจสอบรายการบัญชีว่ามีการตัดยอดทั้งด้านเดบิต และเครดิต ว่าถูกต้องหรือไม่ จากหน้าจอบันทึกรายการ

ใช้เป็นหลักฐาน หรือเอกสารสนับสนุนการตรวจสอบภายในของกิจการ

รองรับการดูรายงาน Account Reconciliation

รองรับการดูรายงานยอดคงเหลือที่ยังไม่ Reconciliation

ใช้สำหรับบันทึกยอดยกมาของกิจการ

สามารถบันทึกยอดยกมาแยกตามสาขา ตามแผนก หรือตาม job ได้ตามที่ต้องการ

สามารถบันทึกยอดยกมาย้อนหลังได้ เช่น เมื่อเริ่มใช้โปรแกรมแล้วแต่ยัง ไม่พร้อมบันทึกยอดยกมา แต่ต้องการบันทึกรายการค้า โปรแกรมรองรับให้บันทึกรายการตามปกติ

ไม่ต้องบันทึกชื่อบัญชีเอง โปรแกรมจะแสดงชื่อบัญชีให้อัตโนมัติเมื่อมีการตั้งค่าเริ่มต้น ผู้ใช้เพียงแค่ระบุจำนวนเงินยกมาเท่านั้น

สะดวกในการใช้งาน เพียงแค่บันทึกยอดยกมาเมื่อเริ่มใช้โปรแกรมครั้งแรกเท่านั้นซึ่งเมื่อมีการปิดบัญชี โปรแกรมจะสรุปผล และแสดงยอดยกมาในปีถัดไปอัตโนมัติ

สามารถดูรายงานยอดยกมา แยกตามแผนก หรือตาม Job ได้ตามปีที่ต้องการ

สามารถตรวจสอบการบันทึกรายการ ก่อนที่จะมีการสั่ง Postบัญชีไปที่บัญชีแยกประเภท เพื่อป้องกันการบันทึกบัญชีผิดพลาดได้

สามารถกำหนดการ Post GL ตามช่วงวันที่ หรือเลือก Post GL ตามหน้าจอบันทึกที่ต้องการได้และระบุข้อมูลในการสั่ง Post GL ได้(กรณีไม่ต้องการให้มีการ Post GL ซ้ำรายการเดิม)

สามารถตรวจสอบได้ว่าในการ Post GL แต่ละครั้ง สำเร็จและไม่สำเร็จกี่รายการ

เพิ่มความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี เนื่องจากมีการตรวจสอบรายการก่อนการ Post GL ทุกครั้ง

สามารถสั่งให้ระบบ หยุดการ Post GL ได้ ขณะที่กำลังทำการ Post GL และสามารถแก้ไขรายการที่ Post ให้ถูกต้องก่อนที่จะทำการ Post GL อีกครั้ง

รายการที่ Post GL (Batch) จะไปแสดงที่หน้าจอบันทึกรายการรายวันให้อัตโนมัติ

โปรแกรมจะ Update รายการของเมนูบันทึกต่าง ๆ ที่ทำการ Post GL (Batch) ในหน้าต่างบันทึก ให้มีสถานะเป็น Post GL ให้อัตโนมัติ

สามารถระบุปี หรืองวดบัญชีที่ต้องการปิดบัญชีได้

โปรแกรมทำการปิดบัญชีให้โดยอัตโนมัติ และสรุปผล กำไรขาดทุนเข้าบัญชีกำไรสะสม

การตรวจสอบการ Post GL ก่อนที่จะมีการปิดบัญชี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการ Post GL ว่ามีรายการใด ที่ยังไม่ได้ Post GL บ้าง

สามารถกำหนดให้โปรแกรม กำหนดงวดบัญชีใหม่ให้โดยอัตโนมัติ หลังจากปิดบัญชีสิ้นปีแล้ว

ประหยัดเวลา เนื่องจากโปรแกรมจะทำการบันทึกยอดยกมา ให้กับงวดบัญชีถัดไปโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกข้อมูลเอง

 

 


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี