โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 MyAccount

ทำไมต้อง myAccount l คุณสมบัติ l ราคา l Download l ติดต่อ-สอบถาม

 

ระบบบัญชี myAccount

1. General Specification
2.  Accounts Payableโปรแกรมบัญชี Myaccount : โปรแกรม ระบบบัญชี Myaccount
3.  Accounts Receivable
4.  Cheque and Bank
5.  General Ledger
6.  Inventory Control
7.  Purchase Order
8.  Sale Order
9.  Petty Cash
10.  Value Added Tax


 


Inventory Control

 

เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า ทั้งสินค้ายกมา และรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น การเบิก , การรับคืนจากการเบิก , การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง , การรับสินค้าผลิตเสร็จ และการส่งคืนสินค้า สามารถกำหนดให้โปรแกรมปรับปรุงยอดสินค้าให้อัตโนมัติเมื่อมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ หรือหากต้องการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าเองก็สามารถทำได้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหลังจากที่มีการรับรู้สินค้าผลิตเสร็จแล้ว สามารถนำค่าใช้จ่ายมาบันทึกเพิ่มต้นทุนเพื่อให้โปรแกรมคำนวณเป็นต้นทุนของสินค้าได้ ทั้งนี้ยังสามารถดูรายงานความเคลื่อนไหวสินค้า ยอดสินค้าคงเหลือ และต้นทุนของสินค้าคงเหลือตามลักษณะการคิดต้นทุนที่บริษัทกำหนดได้แบบ Real Time ได้
 

 

Benefit :
Benefit :

สามารถบันทึกรายการเบิกรายการกลุ่มสินค้าหลายประเภทพร้อมกัน

เมื่อบันทึกรายการใบเบิกแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะลดยอด Stock ให้ทันที

สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่การบันทึก ใบเบิกได้

รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode) ในการบันทึกเบิกสินค้าและวัตถุดิบ

สามารถ Copy ข้อมูลจากการบันทึกใบเบิกเดิมได้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน

มีระบบแจ้งเตือนสินค้าติดลบ และสามารถตรวจสอบสินค้าติดลบได้

มีสถานะเอกสาร(Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงใบเบิกไปบันทึกรับคืนจากการเบิก

สามารถเพิ่มเติมรายการเอกสารในการเบิกเองได้

สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบเบิกสินค้าและวัตถุดิบจากระบบได้

สามารถเรียกดูรายงานเกี่ยวกับใบเบิกได้ เช่น รายงานใบเบิก, รายงานต้นทุนเบิก เป็นต้น

สามารถ Drill Down รายงานใบเบิก เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกใบเบิกได้

สามารถอ้างอิงรายการใบเบิก มาบันทึกรับคืนจากการเบิกได้

เมื่อบันทึกรายการรับคืนจากการเบิกแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะเพิ่มยอด Stock ให้ทันที

สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่น ๆ ที่บันทึกรับคืนจากการเบิกได้

รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode ) ในการบันทึกรับคืนจากการ เบิกสินค้าและวัตถุดิบ

สามารถ Copy ข้อมูลจากการบันทึกใบรับคืนจากการเบิกเดิมได้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน

สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลาย ๆ โครงการในเอกสารรับคืนจากการเบิกเลขที่เดียวกันได้

สามารถพิมพ์แบบฟอร์มรับคืนจากการเบิกสินค้าและวัตถุดิบ

สามารถแยกดูรายงานเกี่ยวกับการรับคืนจากการเบิกได้ เช่น รายงานรับคืนจากการเบิก,รายงาน สินค้าและวัตถุดิบ เป็นต้น

สามารถ Drill Down รายงานรับคืนจากการเบิก เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

สามารถอ้างอิงรายการแผนรับสินค้ามาบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จ

เมื่อบันทึกรายการรับผลิตเสร็จแล้ว สินค้าจะเพิ่มยอด Stock ให้ทันที

สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่การบันทึกรับ สินค้าได้

รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode ) ในการบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จ

มีสถานะเอกสาร (Full) แสดงในกรณีอ้างอิงรับสินค้าผลิตเสร็จไปบันทึกเพิ่มต้นทุน

สามารถ Copy ข้อมูลจากการบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จเดิมได้ เพื่อลดขั้นตอนใน การทำงาน

สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลายๆโครงการในเอกสารเดียวกันได้

สามารถ Drill Down รายงานส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

สามารถเรียกดูรายงานรับสินค้าผลิตเสร็จตามโครงการ (Job) , แผนก

สามารถ Drill Down รายงานส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

สามารถบันทึกโอนย้ายสินค้าออกคลัง หลายๆคลังพร้อมกันได้

เมื่อบันทึกรายการโอนย้ายออกคลังแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะลดยอด Stock ให้ทันที

สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า ที่การบันทึกโอนย้ายสินค้าออกได้

รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode )

มีสถานะเอกสาร( Full, Partially , Not Transfer ) แสดงในกรณีอ้างอิงใบโอนย้ายสินค้าออกคลังไป บันทึกโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง

มีระบบแจ้งเตือนสินค้าติดลบ และสามารถตรวจสอบสินค้าติดลบได้

สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลาย ๆ โครงการในเอกสารเดียวกัน

รองรับแบบฟอร์มการโอนย้ายสินค้าและวัตถุดิบ ออกคลัง

สามารถเรียกดูรายงานโอนย้ายสินค้าออกคลัง ตามโครงการ (Job) , แผนก

สามารถ Drill Down รายงานโอนย้ายสินค้าออกคลัง เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

การบันทึกโอนย้ายสินค้าเข้าคลังสามารถอ้างอิงเอกสารจากการโอนย้ายสินค้าออก คลังได้

เมื่อบันทึกรายการโอนเข้าคลังแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะเพิ่มยอด Stock ให้ทันที

กรณีที่อ้างอิงเอกสารโอนสินค้าออกคลังมาบันทึกโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง จำนวน สินค้าของสินค้าที่โอนย้ายเข้าคลังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนที่โอนเข้าจริง

รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode )

สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลายๆโครงการในใบโอนย้ายสินค้าเข้าคลังเอกสารเดียวกัน

สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มใบโอนย้ายสินค้าเข้าคลังจากระบบได้

สามารถเรียกดูรายงานโอนย้ายสินค้าเข้าคลังตามโครงการ (Job) , แผนก

สามารถ Drill Down รายงานโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

การบันทึกรายการโอนย้ายข้อมูลเข้าอัตโนมัติ สามารถบันทึกโดยอ้างอิง จากเอกสารโอนสินค้าออกคลังได้

สามารถบันทึกรายการโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง หลายๆประเภทพร้อมกัน

เมื่อบันทึกรายการแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะเพิ่มยอด Stock ให้ทันที

แสดงฐานะการประมวลผลการโอนย้ายข้อมูลเข้าอัตโนมัติ เป็นรายการ

สามารถเลือกช่วงเลขที่เอกสาร วันที่เอกสารในการบันทึกโอนย้ายข้อมูลเข้าอัตโนมัติได้

สามารถอ้างอิงเอกสารโอนย้ายสินค้าออกคลังจากหลายๆเอกสารมาบันทึกโอนย้ายเข้าอัตโนมัติได้ ในครั้งเดียว

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มโอนย้ายข้อมูลเข้าอัตโนมัติได้ ที่หน้าจอการบันทึกโอนย้ายสินค้าเข้าคลังได้

เมื่อบันทึกรายการแล้ว โปรแกรมจะทำการปรับเพิ่ม (ลด) ต้นทุนของสินค้าและวัตถุดิบ

สามารถเรียกดูรายงานการปรับเพิ่ม (ลด) ตามเอกสารอ้างอิงที่ทำการปรับเพิ่ม

การบันทึกเพิ่มต้นทุนสามารถบันทึกอ้างอิงจากเอกสารใบโอนย้าย สินค้าเข้าคลัง และการรับสินค้าผลิตเสร็จ

สามารถปรับเพิ่มและปรับลดต้นทุนของสินค้า ในเอกสารเดียวกันได้

วิธีการปรับเพิ่ม (ลด) สามารถกำหนดได้ทั้งมูลค่าสินค้า จำนวนสินค้า และเป็นเปอร์เซ็นต์

มีคำอธิบายแสดงวิธีการปรับ(เพิ่ม)ลด ของทุกวิธีที่เลือกทำการปรับ

รายงานการเพิ่มต้นทุนสามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึกเพิ่มต้นทุนเพื่อตรวจสอบการบันทึกได้

เมื่อบันทึกรายการแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะเพิ่มยอด Stock ให้ทันที

สามารถเรียกดูรายงานยอดยกมาตามโครงการ (Job) , แผนก

รองรับแบบฟอร์มยอดยกมา

สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่การบันทึก ใบเบิกได้

รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode )

สามารถบันทึก (Save) ด้วยการทำ Copy จากข้อมูลเอกสารยกมาที่เคยบันทึกไว้ก่อนล่วงหน้า

สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลายๆโครงการในเอกสารเลขที่เดียวกัน

รายงานยอดสินค้ายกมาสามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึกยอดยกมาเพื่อตรวจสอบการบันทึกได้

สามารถตรวจนับสินค้า วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ พร้อมกันได้

สามารถตรวจนับสินค้าแต่ละคลังสินค้าและที่เก็บ หรือทุกคลัง

สามารถกำหนดวันที่ที่ต้องการตรวจนับ

สามารถเรียกดูรายงานการตรวจนับตามโครงการ (Job) , คลังและที่เก็บ

รองรับแบบฟอร์มการตรวจนับกับ Stock สินค้าคงเหลือ

สามารถเลือกเฉพาะรหัสกลุ่มสินค้า และยี่ห้อสินค้าในการตรวจนับได้

แสดงฐานะของเอกสารหลังทำการตรวจสอบการนับสินค้า เช่น
Not Counted เอกสารยังไม่ได้ถูกอ้างอิงไปบันทึกการตรวจนับสินค้า
Not Adjusted เอกสารยังไม่ได้ถูกอ้างอิงไปปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า
Counted เอกสารถูกอ้างอิงไปบันทึกตรวจนับสินค้าแล้ว
Inspected เอกสารถูกตรวจสอบการนับสินค้าแล้ว หลังจากที่มีการตรวจนับสินค้า
Adjusted เอกสารถูกอ้างอิงไปบันทึกการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าแล้ว

หลังจากที่ตรวจนับสินค้าผู้ตรวจ Key จำนวนที่ตรวจได้ใน “หน้าต่างตรวจนับ” แล้วโปรแกรมจะแสดงผลต่างให้ทันที

สามารถเลือกรูปแบบรายงานในการตรวจนับสินค้าคงเหลือ เช่น รายงานตรวจนับสินค้า และ รายงานตรวจนับสินค้า (ไม่แสดงจำนวน )

รายงานตรวจนับสินค้าสามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึกเพื่อตรวจสอบการบันทึกได้

การบันทึกตรวจนับสินค้าสามารถบันทึกจากเอกสารตรวจสอบการนับสินค้า

เป็นการบันทึกจำนวนสินค้าที่ทำการตรวจนับจริง ซึ่งจะไม่แสดงยอดคงเหลือ ตามบัญชี

รองรับแบบฟอร์มการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบ

หลังจากที่บันทึกจะมีแสดงผลต่างการตรวจนับระหว่างยอดสินค้าคงเหลือและ ยอดสินค้าคงเหลือตามบัญชี ที่รายงานผลการตรวจนับ และที่หน้าจอการ ตรวจสอบการนับสินค้าทันที

สามารถกำหนดและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการตรวจนับ ได้หลายๆรูปแบบในหน้าจอเดียวกัน

สำหรับผู้ตรวจนับตรวจนับทุกรายการสินค้าแล้ว สามารถคลิก ตรวจนับทั้งไป โปรแกรมจะแสดง ในช่องที่ตรวจนับให้อัตโนมัติทุกรายการ

เมื่อบันทึกรายการแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะปรับเพิ่ม (ลด) ยอด Stock ให้ทันที

สามารถเรียกดูรายงานปรับปรุงสินค้าตามชื่อโครงการ (Job) , แผนก

รองรับแบบฟอร์มการปรับปรุงสินค้าและวัตถุดิบ

การบันทึกรายการปรับปรุงสามารถบันทึกอ้างอิงเอกสารจากการตรวจสอบ การนับสินค้า

ผลต่างการตรวจนับโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติทันทีหลังจากการบันทึกตรวจนับสินค้า

จำนวน และต้นทุนของสินค้าในการปรับปรุงโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติจากต้นทุนคงเหลือปัจจุบัน

สามารถกำหนดและสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม ได้หลาย ๆ รูปแบบในหน้าจอเดียวกัน

รายงานปรับปรุงสินค้าอัตโนมัติ สามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึกปรับปรุงเพื่อตรวจสอบการบันทึกได้

เมื่อบันทึกรายการแล้ว โปรแกรมจะทำการปรับเพิ่ม (ลด) จำนวน Stock ให้ทันที

สามารถเรียกดูรายงานการปรับเพิ่ม (ลด) ตามเอกสารอ้างอิงที่ทำการปรับเพิ่ม

มีแบบฟอร์มแสดงการปรับปรุงเพิ่ม(ลด)สินค้า

สามารถปรับเพิ่มและปรับลดต้นทุนของสินค้า ในเอกสารเดียวกันได้

รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode ) ในการบันทึกเบิกสินค้าและวัตถุดิบ

มีระบบแจ้งเตือนสินค้าติดลบ และสามารถตรวจสอบสินค้าติดลบได้

สามารถบันทึก (Save) เอกสารด้วยการทำ Copy จากเอกสารปรับปรุงที่เคยบันทึกไว้ก่อนล่วงหน้า

สามารถกำหนด Option ให้โปรแกรมแสดงต้นทุนในการปรับปรุงให้อัตโนมัติ

รายงานการเพิ่มต้นทุนสามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึกเพิ่มต้นทุนเพื่อตรวจสอบการบันทึกได้

 

 


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี