โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 MyAccount

ทำไมต้อง myAccount l คุณสมบัติ l ราคา l Download l ติดต่อ-สอบถาม

 

ระบบบัญชี myAccount

1. General Specification
2.  Accounts Payableโปรแกรมบัญชี Myaccount : โปรแกรม ระบบบัญชี Myaccount
3.  Accounts Receivable
4.  Cheque and Bank
5.  General Ledger
6.  Inventory Control
7.  Purchase Order
8.  Sale Order
9.  Petty Cash
10.  Value Added TaxPetty Cash

 
เป็นระบบสำหรับ ควบคุมเงินสดย่อย โดยเริ่มจากการตั้งวงเงินสดย่อย ซึ่งสามารถตั้งวงเงินสดย่อยแยกตามแผนกได้ จากนั้นผู้ดูแลเงินสดย่อยจะทำการรับเงินสดย่อย เพื่อเป็นการสำรองเงินไว้ให้พนักงานมาเบิก สามารถเลือกได้ว่าจะให้พนักงานสามารถบันทึกขอเบิกเงินสดย่อย เพื่อให้ผู้ดูแลเงินสดย่อยพิจารณาอ้างอิงเอกสารมาบันทึกเบิกให้ หรือผู้ดูแลเงินสดย่อยจะบันทึกเบิกเงินสดย่อยเองก็ได้ สามารถดูรายงานความเคลื่อนไหวเงินสดย่อย ในกรณีที่เงินใกล้หมด เพื่อให้ผู้รักษาเงินสดย่อยทำการเบิกชดเชยเงินสดย่อยตามวงเงินที่ตั้งไว้

 

Benefit :

สามารถบันทึกตั้งวงเงินสดย่อยที่กิจการสามารถใช้จ่ายและรับเงินสดย่อยได้

สามารถระบุจำนวนเงินที่แน่นอน ในแต่ละวงเงินสดย่อยที่ตั้งได้

สามารถบันทึกเงินสดย่อยแยกตามแผนก ตาม Job หรือตามกลุ่มของกิจการได้

สามารถกำหนดการเชื่อมผังบัญชีที่ใช้ในการ Post GL ที่เกี่ยวข้องกับเงินสดย่อยได้

สามารถอ้างอิงวงเงินสดย่อยที่ตั้งไว้ไปใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สามารถแก้ไขยอดวงเงินสดย่อยได้

สามารถบันทึกตั้งวงเงินสดย่อยได้ไม่จำกัดจำนวน

ระบบสามารถตรวจสอบจำนวนเงิน ในแต่ละวงเงินสดย่อยได้

สามารถเรียกดูรายงานแยกตามแผนก และตามวงเงินสดย่อยแต่ละวงเงินได้

สามารถบันทึกรับเงินสดย่อยที่ใช้ภายในกิจการได้

สามารถระบุวงเงินสดย่อย เพื่อใช้อ้างอิงในการบันทึกรับเงินสดย่อยได้

สามารถระบุจำนวนเงินที่รับในแต่ละครั้งได้ เช่น รับบางส่วน หรือ กรณีรับไม่เต็มวงเงิน จนกว่าจะครบวงเงินที่ตั้งไว้

สามารถอ้างอิงวงเงินสดย่อยที่จะทำการรับและเบิกเงินสดย่อยชดเชยได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

มีการ Post GL ในการบันทึกการรับเงินสดย่อย ให้โดยอัตโนมัติหลังจากบันทึกรายการ (Auto Post )

ระบบสามารถตรวจสอบจำนวนเงิน ในแต่ละวงเงินสดย่อยได้ ซึ่งถ้าหากมีการรับเกินวงเงิน ที่ตั้งไว้ โปรแกรมจะทำการเตือนให้โดยอัตโนมัติ

สามารถเรียกดูรายงานแยกตาม แผนก , ตามวงเงินสดย่อยแต่ละวงเงินได้ ว่ามีการรับเงินสด ย่อยกี่ครั้ง และจำนวนเท่าใด

เป็นการบันทึกรายละเอียดการจ่ายขอเงินสดย่อย กรณีที่กิจการมีการขออนุมัติ ในการจ่ายเงิน สดย่อยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจ่ายเงิน

สามารถระบุวงเงินสดย่อย เพื่อใช้อ้างอิงในการบันทึกขอจ่ายเงินสดย่อยได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สามารถระบุชื่อค่าใช้จ่าย และจำนวนเงินที่ขอจ่ายในแต่ละครั้งได้ โดยไม่จำกัด รายการ จนกว่าจะครบวงเงินสดย่อยที่ตั้งไว้

สามารถระบุแผนก หรือ Job ของค่าใช้จ่ายที่ต้องการขอจ่ายเงินสดย่อยได้

สามารถอ้างอิงการขอจ่ายเงินสดย่อย ไปบันทึกการจ่ายเงินสดย่อยได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องบันทึกรายการ ใหม่ ทำให้ประหยัดเวลา

การบันทึกหน้าจอดังกล่าวยังไม่มีผลต่อการบันทึกรายการบัญชีแต่อย่างใด

ระบบมีการตรวจสอบเอกสาร ซึ่งหากมีการนำไปบันทึกการจ่ายเงินแล้ว โปรแกรมจะทำการเตือน ให้โดยอัตโนมัติ

สามารถระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เกี่ยวข้องของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้ เช่น 7% , 0% หรือได้รับการยกเว้น ให้รวมอยู่ใน เอกสารฉบับเดียวกันโดยสามารถเลือกแต่ละรายการได้ ซึ่งช่วยลดทั้งต้นทุน และขั้นตอนในการบันทึกรายการ

สามารถพิมพ์เอกสารใบขอจ่ายเงินสดย่อย เพื่อให้พนักงานลงนามเอกสารคำขอจ่ายเงินสดย่อยได้

สามารถบันทึกจ่ายเงินสดย่อยที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วหรือ บันทึกที่หน้าจอได้ทันที

สามารถระบุวงเงินสดย่อย เพื่อใช้อ้างอิงในการบันทึกการจ่ายเงินสดย่อยได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สามารถระบุชื่อค่าใช้จ่าย และจำนวนเงินที่จ่ายในแต่ละครั้งได้ โดยไม่จำกัด รายการ จนกว่าจะครบวงเงินสดย่อยที่ตั้งไว้

สามารถอ้างอิงการจากรายการขอจ่ายเงินสดย่อย ไปบันทึกรายการได้ โดยไม่จำเป็นต้องบันทึกรายการใหม่ ทำให้ลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล

มีการ Post GL ในการบันทึกการจ่ายเงินสดย่อย ให้โดยอัตโนมัติหลังจาก บันทึกรายการ (Auto- post )

สามารถเรียกดูรายงานการจ่ายเงินสดย่อยตามแผนก หรือตาม Job ที่ต้องการได้

สามารถบันทึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และสามารถพิมพ์แบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้ที่ระบบภาษี

ประหยัดเวลาในการบันทึกรายการ โดยสามารถ copy รูปแบบการบันทึกจ่ายเงินสดย่อยเดิมที่ได้มีการบันทึกไว้แล้ว สามารถมาใช้บันทึกรายการใหม่ได้

ทราบความเคลื่อนไหวของเงินสดย่อยได้จากรายงานเงินสดย่อย และสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับเงินสดย่อย ได้ตามช่วงระยะเวลาที่ต้องการ

สามารถพิมพ์เอกสารการจ่ายเงินสดย่อยเพื่อให้ผู้รับเงินสดย่อยทำการเซ็นรับเงินสดย่อย และสามารถนำเอกสารดังกล่าว มาใช้ประกอบการบันทึกบัญชีได้ทันที

 

 


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี