โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 MyAccount

ทำไมต้อง myAccount l คุณสมบัติ l ราคา l Download l ติดต่อ-สอบถาม

 

ระบบบัญชี myAccount

1. General Specification
2.  Accounts Payableโปรแกรมบัญชี Myaccount : โปรแกรม ระบบบัญชี Myaccount
3.  Accounts Receivable
4.  Cheque and Bank
5.  General Ledger
6.  Inventory Control
7.  Purchase Order
8.  Sale Order
9.  Petty Cash
10.  Value Added Tax

 


Purchase Order

 

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมด้านการซื้อสินค้า โดยเริ่มจากทำใบสั่งซื้อเพื่ออ้างอิงข้อมูลไปจัดทำรายการซื้อสด , ซื้อเชื่อ ต่อไป หากมีการจ่ายเงินมัดจำสามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อนำไปหักลดยอดเมื่อทำการซื้อหรือจ่ายชำระหนี้ รวมถึงกรณีที่มีการส่งคืนลดหนี้ หรือการเพิ่มหนี้ในการซื้อสินค้า โดยการอ้างอิงจากเอกสารการซื้อเดิมได้

 

Benefit :
สามารถอ้างอิงรายการจากอนุมัติใบขอซื้อ เพื่อมาทำรายการสั่งซื้อได้
สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
สามารถจัดทำใบสั่งซื้อระบุแผนก และ Job ได้
สามารถทำการยกเลิกรายการสำรวจที่จัดทำแล้วได้
มีสถานะเอกสาร (Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงใบสั่งซื้อไปบันทึก อนุมัติสั่งซื้อ
ในกรณีต้องการทำใบสั่งซื้อลักษณะใกล้เคียงกับใบสั่งซื้อที่เคยจัดทำแล้ว สามารถ Copy ข้อมูลจากใบสั่งซื้อใบเก่าได้
สามารถค้นหาและเรียกดูรายงานใบสั่งซื้อที่บันทึกไปแล้วได้
สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสั่งซื้อจากระบบได้
สามารถเรียกดูรายงานใบสั่งซื้อจากระบบได้
สามารถเรียกดูรายงานใบสั่งซื้อตามสถานะต่าง ๆ ได้ เช่น รายงานสั่งซื้อที่อนุมัติ ,ไม่อนุมัติใบสั่งซื้อที่ได้รับของแล้ว
การเรียกดูรายงานใบสั่งซื้อ สามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึกใบสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบการบันทึกได้

สามารถบันทึกการจ่ายชำระเงินมัดจำได้หลายรูปแบบ เช่น จ่ายชำระเป็นเช็ค , เงินโอน , เงินสด

สามารถจ่ายชำระได้มากกว่า 1 รูปแบบต่อการจ่ายเงินมัดจำ 1 ครั้ง เช่น จ่ายเงินมัดจำ จำนวน 1,200 บาท จ่ายเป็นเช็ค 1,000 บาทและที่เหลือ จ่ายเป็นเงินสด 200 บาท เป็นต้น

สามารถดูประวัติการจ่ายเงินมัดจำ ว่ามีการอ้างอิงไปใช้ที่ระบบใดบ้าง เช่น เงินมัดจำจ่ายถูกอ้างอิงไปตัดยอดจ่ายชำระในเมนูการจ่ายชำระ เป็นต้น

สามารถกำหนดให้มีข้อความเตือนเมื่อมีการจ่ายชำระเจ้าหนี้ที่มียอดเงินมัดจำ และไม่ได้หักเงินมัดจำจ่ายนั้น

เมื่อบันทึกจ่ายเงินมัดจำ ระบบจะทำการ Post ไปที่บัญชีแยกประเภทให้ โดยอัตโนมัติ

เมื่อใส่ข้อมูลระยะเวลามัดจำ ระบบจะคำนวณวัน Expire Date ให้ทันที พร้อมทั้งมีรายงานการจ่ายเงินมัดจำ เรียงตามวัน Expire Date รองรับ

ในกรณีจ่ายเงินมัดจำที่มีภาษีซื้อ ระบบจะทำการคำนวณยอดภาษีซื้อให้อัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงในรายงานภาษีซื้อให้ด้วย

สามารถบันทึก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากหน้าจอจ่ายเงินมัดจำจ่ายได้ พร้อมทั้งมี แบบฟอร์มหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย รองรับด้วย

สามารถค้นหาและเรียกดูรายการจ่ายเงินมัดจำที่บันทึกไปแล้วได้

กรณีมีรายการบันทึกเหมือนกัน สามารถ Copy รูปแบบการบันทึกจ่ายเงินมัดจำรูปแบบเดิมได้

สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มการจ่ายเงินมัดจำจากระบบได้

ในกรณีที่จ่ายชำระเงินมัดจำเป็นเช็ค สามารถสั่งพิมพ์เช็คธนาคารต่าง ๆ จากระบบได้

สามารถเรียกดูรายงานการจ่ายเงินมัดจำจากระบบได้

สามารถเรียกดูรายงานความเคลื่อนไหวเงินมัดจำจ่ายได้

รายงานการจ่ายเงินมัดจำ สามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอจ่ายเงินมัดจำ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกได้

สามารถบันทึกการจ่ายชำระได้หลายรูปแบบ เช่น จ่ายชำระเป็นเช็ค , เงินโอน หรือเงินสด

สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้

เมื่อบันทึกซื้อสด ระบบจะทำการเพิ่มยอด Stock ให้ทันที

เมื่อบันทึกซื้อสด โปรแกรมจะทำการ Post ไปที่บัญชีแยกประเภท ได้โดยอัตโนมัติ

มีสถานะเอกสาร( Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงซื้อสดไปบันทึก การจ่ายชำระหรือลดหนี้ เพิ่มหนี้

สามารถอ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อแบบบางส่วน ( Partial ) ใช้ในการ บันทึกซื้อสดได้

สามารถจ่ายชำระได้มากกว่า 1 รูปแบบต่อการซื้อสด 1 ครั้ง เช่น ซื้อสดทั้งหมด 1,200 บาท ชำระ เป็นเช็ค 1,000 บาทและจ่ายเป็น เงินสด 200 บาท เป็นต้น

เมื่อจัดเก็บข้อมูลระบบจะ Auto Post ข้อมูลซื้อสดไปยังระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. พิมพ์ฟอร์ม Voucher ใบซื้อสด
2. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ สินค้าคงคลัง (IC) เพื่อเพิ่มสต็อกสินค้า เช่น รายงานสินค้าและวัตถุดิบ, รายงานบัญชี พิเศษ และคุมสินค้า เป็นต้น
3. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบภาษี (Vat) เช่น รายงานภาษีซื้อ
4. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ CQ ในกรณีที่มีการจ่ายชำระเป็นเช็ค และสามารถสั่งพิมพ์เช็คได้
5. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ GL สามารถดูรายงานแยกประเภท, งบทดลอง และกระดาษทำการ
6. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบซื้อ เพื่อสามารถดูรายงานวิเคราะห์การซื้อสุทธิ ฯลฯ

สามารถบันทึก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากหน้าจอซื้อสดได้ พร้อมทั้งมีแบบฟอร์มหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย รองรับด้วย

สามารถดูประวัติข้อมูลซื้อสดว่าถูกอ้างอิงไปใช้ที่ไหนบ้าง เช่น ซื้อสดถูกอ้างอิงไปเมนู ลดหนี้ เพิ่มหนี้ เป็นต้น

ในกรณีซื้อสดและไม่ได้ตัดเงินมัดจำ แต่มีเงินมัดจำคงเหลือ โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน เพื่อให้นำเงินมัดจำมาตัดยอดที่จะชำระ

สามารถ Copy เอกสารซื้อสดเดิมที่เคยบันทึกไว้ เพื่อช่วยให้ประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล และข้อมูลที่ Copy มาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

รายงานซื้อสด สามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึกซื้อสดเพื่อตรวจสอบการบันทึกได้

สามารถบันทึกซื้อ สินค้าและบริการ ในหน้าจอเดียวกันได้

สามารถอ้างอิงใบสั่งซื้อมาบันทึกซื้อเชื่อได้ โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่

เมื่อจัดเก็บข้อมูลระบบจะ Auto Post ข้อมูลซื้อเชื่อไปยังระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. พิมพ์ฟอร์ม Voucher ใบซื้อเชื่อ
2. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ เจ้าหนี้ (AP) เพื่อเพิ่มเจ้าหนี้ เช่น รายงาน การ์ดเจ้าหนี้
3. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ สินค้าคงคลัง (IC) เพื่อเพิ่มสต็อกสินค้า เช่น รายงานสินค้าและวัตถุดิบ, รายงานบัญชีพิเศษ และคุมสินค้า เป็นต้น
4. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบภาษี (Vat) เช่น รายงานภาษีซื้อ
5. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ GL สามารถดูรายงานแยกประเภท, งบทดลอง และกระดาษทำการ
6. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบซื้อ เพื่อสามารถดูรายงานวิเคราะห์การซื้อสุทธิ ฯลฯ

รองรับส่วนลดการค้า ได้ทั้ง 2 วิธี ส่วนลดตามสินค้า และ ส่วนลดท้ายบิล

รองรับการบันทึกส่วนลดได้ 2 รูปแบบ คือ จำนวนเงิน (บาท) และ เปอร์เซ็นต์ (%) เช่น 100, 50 , 5%, 2%

สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่การบันทึกซื่อเชื่อได้

มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีเงินมัดจำ และสามารถตรวจสอบเงินมัดจำคงเหลือได้

มีระบบแจ้งเตือนวงเงินเครดิต

เพื่อความรวดเร็วในการบันทึกซื้อเชื่อ สามารถทำการ Copy เพื่อบันทึกข้อมูลได้ทันที

มีระบบดูประวัติย้อนหลังเพื่อสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้อง (Document Flow)

รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode) ในการบันทึกซื้อเชื่อ

แสดงสถานะเอกสารแสดงว่ารายการซื้อเชื่อได้ทำ ใบรับวางบิล และจ่ายชำระหรือไม่

สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่การบันทึกซื้อเชื่อได้

สามารถเรียกดูรายงานแยกแผนก และ Job

รายงานซื้อเชื่อสามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึกเพื่อการตรวจสอบได้

สามารถบันทึกส่งคืน/ลดหนี้ สินค้าและบริการ ที่หน้าจอเดียวกันได้

สามารถอ้างอิงเอกสารการซื้อมาบันทึกส่งคืน/ลดหนี้ได้ โดยไม่ต้อง บันทึกข้อมูลใหม่

เมื่อจัดเก็บข้อมูลระบบจะ Auto Post ข้อมูลลดหนี้ไปยังระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. พิมพ์ฟอร์ม Voucher ใบลดหนี้ (Credit Note)
2. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ เจ้าหนี้ (AP) เพื่อลดเจ้าหนี้ เช่น รายงานการ์ดเจ้าหนี้
3. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ สินค้าคงคลัง (IC) เพื่อตัดสต็อกสินค้า เช่น รายงานสินค้าและวัตถุดิบ, รายงานสินค้าคงเหลือแนบงบ, รายงานบัญชีพิเศษและคุมสินค้า เป็นต้น
4. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบภาษี (Vat) เช่น รายงานภาษีซื้อ
5. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ GL สามารถดูรายงานแยกประเภท, งบทดลอง และกระดาษทำการ
6. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบซื้อ เพื่อสามารถดูรายงานวิเคราะห์การซื้อสุทธิ ฯลฯ

รองรับส่วนลดการค้า ได้ทั้ง 2 วิธี ส่วนลดตามสินค้า และ ส่วนลดท้ายบิล

รองรับการบันทึกส่วนลดได้ 2 รูปแบบ คือ จำนวนเงิน (บาท) และ เปอร์เซ็นต์ (%) เช่น 100, 50%

สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่น ๆ ที่การบันทึกส่งคืนลดหนี้ได้

การอ้างอิงเอกสารมาบันทึกลดหนี้โปรแกรมจะมีคำอธิบายประกอบเอกสาร เช่น รายซื้อสด ซื้อเชื่อ ตั้งหนี้อื่นๆ เจ้าหนี้ยกมา เป็นต้น

เพื่อความรวดเร็วในการบันทึกส่งคืน/ลดหนี้สามารถทำการ Copy เพื่อบันทึกข้อมูลได้ทันที

มีระบบดูประวัติย้อนหลังเพื่อสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้อง (Document Flow)

สามารถกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ในการส่งคืน/ลดหนี้เองได้โดยไม่ต้องเลือกรายการสินค้า

รองรับการส่งคืน/ลดหนี้และดูรายงานแยกแผนก และ Job

มีระบบป้องกันเอกสารสูญหาย เมื่อเอกสารนั้นถูกนำไปใช้อ้างอิงรายการอื่น ๆ

รายงาน เพิ่มหนี้ สามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึก เพื่อการตรวจสอบได้

สามารถบันทึกเพิ่มหนี้ สินค้าและบริการที่หน้าจอเดียวกันได้

สามารถอ้างอิงเอกสารมาบันทึกเพิ่มหนี้ได้ โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่

เมื่อจัดเก็บข้อมูลระบบจะ Auto Post ข้อมูลเพิ่มหนี้ไปยังระบบที่เกี่ยวข้องเช่น
1. พิมพ์ฟอร์ม Voucher ใบเพิ่มหนี้/Debit Note
2. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ เจ้าหนี้ (AP) เพื่อตั้งเจ้าหนี้ เช่น รายงานการ์ดเจ้าหนี้ ฯลฯ
3. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ สินค้าคงคลัง (IC) เพื่อเพิ่มสต็อกสินค้า เช่น รายงานสินค้าและวัตถุดิบ, รายงานสินค้าคงเหลือแนบงบ, รายงานบัญชีพิเศษ และคุมสินค้า
4. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบภาษี (Vat) เช่น รายงานภาษีซื้อ
5. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ GL สามารถดูรายงานแยกประเภท, งบทดลอง และกระดาษทำการ
6. Auto Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบซื้อ เพื่อสามารถดูรายงานวิเคราะห์การซื้อสุทธิ ฯลฯ

รองรับส่วนลดการค้า ได้ทั้ง 2 วิธี ส่วนลดตามสินค้า และ ส่วนลดท้ายบิล

รองรับการบันทึกส่วนลดได้ 2 รูปแบบ คือ จำนวนเงิน (บาท) และ เปอร์เซ็นต์ (%)

สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่การบันทึกเพิ่มหนี้ได้

การอ้างอิงเอกสารมาบันทึกเพิ่มหนี้โปรแกรมจะมีคำอธิบายประกอบเอกสาร เช่น รายซื้อสด ซื้อเชื่อ ตั้งหนี้อื่นๆ เจ้าหนี้ยกมา เป็นต้น

เพื่อความรวดเร็วในการเพิ่มหนี้ สามารถทำการ Copy เพื่อบันทึกข้อมูลได้ทันที

มีระบบดูประวัติย้อนหลังเพื่อสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้อง (Document Flow)

สามารถกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ในการเพิ่มหนี้เองได้โดยไม่ต้องเลือกรายการสินค้า

รองรับการเพิ่มหนี้และดูรายงานแยกแผนก และ Job

มีระบบป้องกันเอกสารสูญหาย เมื่อเอกสารนั้นถูกนำไปใช้อ้างอิงรายการอื่น ๆ

รายงาน เพิ่มหนี้ สามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึก เพื่อการตรวจสอบได้

 

 


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี