โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 MyAccount

ทำไมต้อง myAccount l คุณสมบัติ l ราคา l Download l ติดต่อ-สอบถาม

 

ระบบบัญชี myAccount

1. General Specification
2.  Accounts Payableโปรแกรมบัญชี Myaccount : โปรแกรม ระบบบัญชี Myaccount
3.  Accounts Receivable
4.  Cheque and Bank
5.  General Ledger
6.  Inventory Control
7.  Purchase Order
8.  Sale Order
9.  Petty Cash
10.  Value Added Tax


 


Sale Order

 

เป็นระบบด้านการขายสินค้า โดยเริ่มจากการทำใบเสนอราคา เมื่อลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อกลับมา ให้บันทึกการสั่งจองเพื่อทำการจองสินค้าไว้ หลังจากนั้นจะจัดทำใบสั่งขายและอ้างอิงไปทำการขายสดหรือขายเชื่อต่อไป หากมีการรับเงินมัดจำจากลูกค้าสามารถบันทึกข้อมูล เพื่อนำเงินมัดจำมาหักลดยอดเมื่อทำการขายหรือรับชำระต่อไป นอกจากนี้ระบบยังรองรับในกรณีที่ขายแล้วรับคืนลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้อีกด้วย

 

Benefit :

รองรับการบันทึกใบเสนอราคาแยกตามแผนก, ตาม Job ได้

สามารถแก้ไขชื่อผู้ติดต่อได้ขณะที่จัดทำใบเสนอราคา

สามารถกำหนดเงื่อนไขห้ามเสนอราคาเกินวงเงินอนุมัติลูกหนี้ได้

สามารถทำการ Copy ข้อมูลจากใบเสนอราคาเดิมเพื่อเสนอให้ กับลูกค้ารายอื่นได้ทันที

การทำใบเสนอราคาสามารถเพิ่มคำอธิบายแต่ละรายการสินค้าได้ และเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้

สามารถเปลี่ยนชื่อสินค้า ณ ตอนบันทึกเสนอราคาได้ตามต้องการ

รองรับส่วนลดการค้า ได้ทั้ง 2 วิธี คือ ส่วนลดตามสินค้า และส่วนลดท้ายบิล นอกจากนี้ยัง สามารถบันทึกส่วนลดได้ 2 รูปแบบ คือ จำนวนเงิน (บาท) และ เปอร์เซ็นต์ (%)

สามารถยกเลิกใบเสนอราคาได้พร้อมกำหนดเหตุผลในการยกเลิก

สามารถพักรายการทำใบเสนอราคาที่จัดทำแล้วได้ โดยการคลิกที่ช่อง On Hold

สามารถรู้สถานะเอกสารว่าถูกอ้างอิงนำไปใช้ทั้งหมด (Full) หรือ บางส่วน (Partial) ได้

สามารถเรียกดูประวัติ (History) ของเอกสารได้หลังจากที่ได้มีการบันทึกรายการแล้ว

สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มใบเสนอราคาจากระบบได้

สามารถ Drill Down รายงานใบเสนอราคาเพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกใบเสนอราคาได้

สามารถบันทึกโดยอ้างอิงจากอนุมัติใบเสนอราคาได้

สามารถบันทึกโดยไม่ได้อ้างอิงจากอนุมัติใบเสนอราคาได้

ในกรณีที่มีการอ้างอิงมาจากอนุมัติใบเสนอราคาสามารถแก้ไขรายการได้

มีสถานะเอกสาร (Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงใบสั่งจองไปบันทึกสั่งขาย

ในกรณีต้องการทำใบสั่งจองลักษณะใกล้เคียงกับใบสั่งจองที่เคยจัดทำแล้ว สามารถ Copy ข้อมูล จากใบสั่งจองใบเก่าได้เพื่อประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล

สามารถยกเลิกใบสั่งจองได้พร้อมกำหนดเหตุผลในการยกเลิก

สามารถพักรายการทำใบสั่งจองที่จัดทำแล้วได้ โดยการคลิกที่ช่อง On Hold

สามารถค้นหาและเรียกดูรายงานใบสั่งจองที่บันทึกไปแล้วได้

สามารถดูประวัติ (History) ของเอกสารได้หลังจากที่ได้มีการบันทึกรายการแล้ว

สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มใบสั่งจองจากระบบได้

สามารถเรียกดูปฏิทินกำหนดส่งของได้ เมื่อระบุวันกำหนดส่งของจากหน้าจอใบสั่งจอง

สามารถเรียกดูรายงานเกี่ยวกับใบสั่งจองได้ เช่น รายงานใบสั่งจอง, สรุปการสั่งจองสินค้า, Sale Stock เป็นต้น

สามารถ Drill Down รายงานใบสั่งจองเพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกใบสั่งจองได้

สามารถบันทึกโดยอ้างอิงเอกสารจากหน้าจอใบสั่งจอง และสามารถแก้ไขข้อมูลได้

รองรับส่วนลดการค้า ได้ทั้ง 2 วิธี คือ ส่วนลดตามสินค้า และ ส่วนลดท้ายบิล นอกจากนี้ยัง สามารถบันทึกส่วนลดได้ 2 รูปแบบ คือ จำนวนเงิน (บาท) และ เปอร์เซ็นต์ (%)

สามารถบันทึกใบสั่งขายระบุแผนก และ Job ได้ และมีรายงานรองรับ

สามารถดูประวัติ (History) ของเอกสารได้หลังจากที่ได้มีการบันทึกรายการแล้ว

ในกรณีต้องการทำใบสั่งขายลักษณะใกล้เคียงกับใบสั่งขายที่เคยจัดทำแล้ว สามารถ Copy ข้อมูลจากใบสั่งขายใบเก่าได้ เพื่อประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล

สามารถยกเลิกใบสั่งขายได้พร้อมกำหนดเหตุผลในการยกเลิก

สามารถพักรายการทำใบสั่งขายที่จัดทำแล้วได้ โดยการคลิกที่ช่อง On Hold

สามารถค้นหาและเรียกดูรายงานใบสั่งขายที่บันทึกไปแล้วได้

สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มใบสั่งขายจากระบบได้

สามารถดูปฏิทินกำหนดส่งของได้ในกรณีที่กำหนดวันที่ส่งของในใบสั่งขาย

สามารถเรียกดูรายงานเกี่ยวกับการสั่งขายได้ เช่น รายงานใบสั่งขาย, รายงานสรุปการสั่งขายสินค้า (จำนวน), รายงานสินค้าค้างส่ง เป็นต้น

สามารถ Drill Down รายงานใบสั่งจอง เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกใบสั่งขายได้

สามารถบันทึกโดยอ้างอิงจากใบสั่งขายได้หรือบันทึกโดยการเพิ่มรายการใหม่

สามารถอ้างอิงเงินมัดจำรับไปหักจากยอดการขายสินค้าหรือยอดการรับชำระหนี้ได้

สามารถดึงรายการเช็ครับจากระบบเช็คมาบันทึกได้

สามารถกำหนดระยะเวลาวันที่สิ้นสุดของการวางเงินมัดจำที่มีการตกลงเงื่อนไขไว้ โดยโปรแกรมจะคำนวณวันที่ Expire Date ให้อัตโนมัติ พร้อมทั้งมีรายงานรองรับ

สามารถรับชำระเงินมัดจำได้ ทั้งที่เป็น เช็ค,เงินโอน และเงินสด

สามารถคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ และแสดงรายละเอียดภาษีขายได้ในกรณีที่มีภาษี

สามารถบันทึกภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้ พร้อมมีรายงานรองรับ

รองรับการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ

ในกรณีต้องการทำรับเงินมัดจำลักษณะใกล้เคียงกับใบรับเงินมัดจำที่เคยจัดทำแล้ว สามารถ Copy ข้อมูลจากใบรับเงินมัดจำใบเก่าได้ เพื่อประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล

สามารถดูประวัติ (History) ของเอกสารได้หลังจากที่ได้มีการบันทึกรายการแล้ว

มีสถานะเอกสาร (Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงใบรับเงินมัดจำไปใช้ในเมนูอื่นๆ

สามารถเรียกดูรายงานเกี่ยวกับการรับเงินมัดจำได้ เช่น รายงานรับเงินมัดจำ, รายงานมัดจำคงเหลือ, รายงานการเคลื่อนไหวเงินมัดจำ เป็นต้น

สามารถ Drill Down รายงานรับเงินมัดจำ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

สามารถอ้างอิงใบสั่งขายมาบันทึกขายสดได้ โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่

สามารถดึงรายการเช็ครับจากระบบเช็คมาบันทึกรายการได้

รองรับส่วนลดการค้า ได้ทั้ง 2 วิธี คือ ส่วนลดตามสินค้า และ ส่วนลดท้ายบิล นอกจากนี้ยัง สามารถบันทึกส่วนลดได้ 2 รูปแบบ คือ จำนวนเงิน (บาท) และ เปอร์เซ็นต์ (%)

สามารถบันทึกได้ทั้งในกรณีที่เป็นการขายสินค้าและบริการ

สามารถกำหนดให้ระบบทำการบันทึกรายการบัญชีและภาษีขายให้อัตโนมัติได้

สามารถบันทึกคำอธิบายรายตัวสินค้าหรือคำอธิบายของทั้งเอกสารได้

สามารถบันทึกโดยระบุรหัสแผนก , รหัส Job ได้

สามารถบันทึกการรับชำระได้ทั้งที่เป็นเช็ค , เงินโอน , เงินสด และบัตรเครดิต

รองรับการบันทึกภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย พร้อมมีรายงานรองรับ

ในกรณีต้องการทำใบขายสดลักษณะใกล้เคียงกับใบขายสดที่เคยจัดทำแล้ว สามารถ Copy ข้อมูล จากใบขายสดใบเก่าได้ เพื่อประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบกำกับภาษีจากระบบได้

สามารถดูประวัติย้อนหลังเพื่อสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้อง

สามารถดูปฏิทินกำหนดส่งของได้หากมีการบันทึกวันที่กำหนดส่งของไว้

สามารถเรียกดูรายงานเกี่ยวกับการขายสดได้ เช่น รายงานขายสด, รายงานวิเคราะห์สรุปขายสด, รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน เป็นต้น

สามารถ Drill Down รายงานขายสด เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

สามารถอ้างอิงใบสั่งขายมาบันทึกขายเชื่อได้ โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่

รองรับส่วนลดการค้า ได้ทั้ง 2 วิธี คือ ส่วนลดตามสินค้า และ ส่วนลดท้ายบิล นอกจากนี้ยัง สามารถบันทึกส่วนลดได้ 2 รูปแบบ คือ จำนวนเงิน (บาท) และ เปอร์เซ็นต์ (%)

สามารถบันทึกได้ทั้งในกรณีที่เป็นการขายสินค้าและบริการ

สามารถกำหนดให้ระบบทำการบันทึกรายการบัญชีและภาษีขายให้อัตโนมัติได้

สามารถทำการยกเลิกใบกำกับภาษีและออกใบแทนได้จากระบบ

สามารถบันทึกเลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อใช้ในการอ้างอิงได้

สามารถบันทึกคำอธิบายรายตัวสินค้าหรือคำอธิบายของทั้งเอกสารได้

สามารถบันทึกโดยระบุรหัสแผนก , รหัส Job ได้

ในกรณีต้องการทำใบขายเชื่อลักษณะใกล้เคียงกับใบขายเชื่อที่เคยจัดทำแล้ว สามารถ Copy ข้อมูล จากใบขายเชื่อใบเก่าได้ เพื่อประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล

สามารถค้นหาและเรียกดูรายการขายเชื่อที่บันทึกไปแล้วได้

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบกำกับภาษีจากระบบได้

สามารถดูประวัติ (History) ย้อนหลังเพื่อสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้อง

สามารถดูปฏิทินรายการรายวัน หรือปฏิทินกำหนดส่งของได้หากมีการบันทึกวันที่กำหนดส่งไว้

สามารถเรียกดูรายงานเกี่ยวกับการขายเชื่อได้ เช่น รายงานขายเชื่อ, รายงานวิเคราะห์สรุปขายเชื่อ, รายงานวิเคราะห์การขายสุทธิ เป็นต้น

สามารถ Drill Down รายงานขายเชื่อ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

สามารถอ้างอิง Invoice จากระบบขายเชื่อเพื่อนำมาบันทึกรายการได้

สามารถบันทึกการลดหนี้ได้ทั้งกรณีมีผลต่อ Stock หรือไม่มีผลต่อ Stock

สามารถกำหนดให้ระบบทำการบันทึกรายการบัญชีและภาษีขายให้อัตโนมัติได้

สามารถอ้างอิง Invoice จากระบบขายเชื่อได้มากกว่า 1 invoice

ในกรณีต้องการทำใบรับคืน (ลดหนี้) ลักษณะใกล้เคียงกับใบรับคืน (ลดหนี้) ที่เคยจัดทำแล้ว สามารถ Copy ข้อมูลจากใบรับคืน (ลดหนี้)ใบเก่าได้ เพื่อประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล

สามารถค้นหาและเรียกดูรายการรับคืน (ลดหนี้) ที่บันทึกไปแล้วได้

สามารถดูประวัติ (History) ย้อนหลังเพื่อสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้อง

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มลดหนี้จากระบบได้

สามารถเรียกดูรายงานเกี่ยวกับการรับคืน (ลดหนี้)ได้

สามารถ Drill Down รายงานรับคืน,ลดหนี้ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

สามารถอ้างอิงใบกำกับเดิมมาเพื่อทำการลดหนี้ได้

สามารถบันทึกลดหนี้โดยไม่ต้องอ้างอิงใบกำกับเดิมได้

สามารถบันทึกการลดหนี้ได้ทั้งกรณีมีผลต่อ Stock หรือไม่มีผลต่อ Stock

สามารถบันทึกการจ่ายคืนได้ทั้งที่เป็นเช็ค , เงินโอน และเงินสด

สามารถกำหนดให้ระบบทำการบันทึกรายการบัญชีและลดภาษีขายให้อัตโนมัติได้

ในกรณีต้องการทำใบรับคืน,ลดหนี้(เงินสด) ลักษณะใกล้เคียงกับใบรับคืน, ลดหนี้(เงินสด) ที่เคยจัดทำแล้วสามารถ Copy ข้อมูลจากใบรับคืน,ลดหนี้ (เงินสด)ใบเก่าได้ เพื่อประหยัดเวลาในการ บันทึกข้อมูล

สามารถค้นหาและเรียกดูรายการรับคืน (ลดหนี้) ที่บันทึกไปแล้วได้

สามารถดูประวัติ (History) ย้อนหลังเพื่อสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้อง

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มลดหนี้จากระบบได้

สามารถเรียกดูรายงานรับคืน (ลดหนี้) ได้

สามารถ Drill Down รายงานรับคืน, ลดหนี้ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

สามารถบันทึกโดยอ้างอิงจากเอกสารเดิมมาบันทึกเพิ่มหนี้ได้

สามารถบันทึกโดยไม่อ้างอิงเลขที่ใบกำกับเดิม

สามารถบันทึกการเพิ่มหนี้ได้ทั้งกรณีมีผลต่อ Stock หรือไม่มีผลต่อ Stock

สามารถกำหนดให้ระบบทำการบันทึกรายการบัญชีและภาษีขายให้อัตโนมัติได้

เมื่อมีการค้นหาเอกสารเดิม มีการแสดงสถานะของเอกสาร และแสดงเอกสารอ้างอิง

ในกรณีต้องการทำใบเพิ่มหนี้ ลักษณะใกล้เคียงกับใบเพิ่มหนี้ ที่เคยจัดทำแล้ว สามารถ Copy ข้อมูลจากใบเพิ่มหนี้ใบเก่าได้ เพื่อประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล

สามารถดูประวัติ (History) ย้อนหลังเพื่อสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้อง

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มลดหนี้จากระบบได้

สามารถเรียกดูรายงานเกี่ยวกับการเพิ่มหนี้ได้

สามารถ Drill Down รายงานเพิ่มหนี้ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

 

 


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี