โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 MyAccount

ทำไมต้อง myAccount l คุณสมบัติ l ราคา l Download l ติดต่อ-สอบถาม

 

ระบบบัญชี myAccount

1. General Specification
2.  Accounts Payableโปรแกรมบัญชี Myaccount : โปรแกรม ระบบบัญชี Myaccount
3.  Accounts Receivable
4.  Cheque and Bank
5.  General Ledger
6.  Inventory Control
7.  Purchase Order
8.  Sale Order
9.  Petty Cash
10.  Value Added Tax

 


Value Added Tax

 

เป็นระบบสำหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อ , ภาษีขายของกิจการ โดยสามารถเลือกรายงานตามงวดที่ต้องการได้เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30)ให้แก่กรมสรรพากรและยังสามารถพิมพ์ ภ.ง.ด 3 , ภ.ง.ด 53 ทั้งใบปะหน้า และใบแนบ รวมทั้งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย

 

Benefit :

โปรแกรมมีระบบ Auto link คือ เมื่อมีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีซื้อ ที่ระบบต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาแสดงในรายงานภาษีซื้อให้โดยอัตโนมัติ

สามารถเรียกดูรายงานภาษีซื้อประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีซื้อ (มียอดรวม), รายงานภาษีซื้อแบบมีภาษีเฉลี่ย, รายงานภาษี ซื้อขอคืนไม่ได้ และรายงานภาษีซื้อยื่นเพิ่มเติม

สามารถกำหนดช่วงข้อมูลที่ต้องการดูรายงานได้ เช่น ตามงวดภาษี,วันที่,เลขที่ใบกำกับ หรือกลุ่มภาษี

สามารถกำหนดให้รายงานเรียงตามประเภทที่ต้องการได้ เช่น เลขที่เอกสาร,เลขที่ใบกำกับ,วันที่

สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือหลักฐานยื่นประกอบในกรณีกรมสรรพากรต้องการตรวจสอบได้

สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อจากระบบได้

โปรแกรมมีระบบ Auto Link คือ เมื่อมีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีขาย ที่ระบบต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาแสดงในรายงานภาษีขาย ให้โดยอัตโนมัติ

สามารถเรียกดูรายงานภาษีขายประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น ภาษีขาย หรือ ภาษีขาย (แบบมียอดรวม)

สามารถกำหนดช่วงข้อมูลที่ต้องการดูรายงานได้ เช่น ตามงวดภาษี , วันที่ , เลขที่ใบกำกับ หรือกลุ่มภาษี

สามารถกำหนดให้รายงานเรียงตามประเภทที่ต้องการได้ เช่น เลขที่เอกสาร , เลขที่ใบกำกับ , วันที่

สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือหลักฐานยื่นประกอบในกรณีกรมสรรพากรต้องการตรวจสอบได้

สามารถพิมพ์รายงานภาษีขายจากระบบได้

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการ Post รายการเกี่ยวกับ ภาษีซื้อและ ภาษีขายได้

สามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการให้โปรแกรม Reprocess Vat ได้ เช่น วันนี้ , เดือนที่แล้ว

สามารถกำหนดช่วงข้อมูลที่จะทำการ Reprocess Vat ได้ เช่น ทั้งหมด , เฉพาะที่ไม่ซ้ำกับที่เคย Reprocess Vat ไปแล้ว

สามารถระบุเมนูที่ต้องการ Reprocess Vat ได้

มีรายละเอียดแสดงการ Reprocess Vat ประกอบด้วยว่ามีการ Reprocess Vat รายการใดไปบ้าง

เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของรายการว่ามีการ Post รายการเกี่ยวกับภาษีซื้อ และภาษีขายถูกต้องหรือไม่ เช่น กรณีที่มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการขาย และได้บันทึกภาษีขายแล้ว ต่อมาเมื่อมีการลบรายการดังกล่าว ต้องมีการลบภาษีที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นจึงทำการ Reprocess Vat เพื่อให้ข้อมูลมีความ Update มากยิ่งขึ้น

โปรแกรมมีระบบ Auto Link คือ เมื่อมีการบันทึกรายการ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่ระบบต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าว จะนำมาแสดงในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้โดยอัตโนมัติ

สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือหลักฐานยื่นประกอบในการนำส่ง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งแก่กรมสรรพากรได้

สามารถระบุหน้าจอที่จะทำการพิมพ์ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้ เช่น ซื้อสด , จ่ายชำระหนี้

สามารถเรียกพิมพ์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามประเภทที่ต้องการได้ เช่น ภ.ง.ด. 1 , 2 ,3, 53

สามารถเลือกแบบฟอร์มที่จะพิมพ์ได้ ทั้งใบปะหน้า หรือใบแนบ

สามารถกำหนดช่วงการพิมพ์ได้ เช่น ตามงวดภาษี , ตามวันที่ , เลขที่เอกสาร

สามารถกำหนดเครื่อง Printer ที่จะใช้พิมพ์ได้จากหน้าจอสั่งพิมพ์รายงาน

โปรแกรมมีระบบ Auto Link คือ เมื่อมีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้อง กับภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่ระบบต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาแสดง ในรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายให้โดยอัตโนมัติ

สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือหลักฐานยื่นประกอบในการนำส่งภาษี เงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่ง แก่กรมสรรพากรได้

สามารถพิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย จากโปรแกรมได้

สามารถกำหนดช่วงการพิมพ์ได้ เช่น ตามงวดภาษี , ตามวันที่ , เลขที่เอกสาร

สามารถระบุรหัสของลูกค้าแต่ละราย ในการพิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้

สามารถพิมพ์รายงานบัญชีพิเศษภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากโปรแกรมได้

มีรายละเอียดแสดงการหัก ณ ที่จ่ายแยกเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

แสดงรายละเอียดการนำส่ง , แบบฟอร์มที่ใช้ยื่น , รวมถึงจำนวนเงินที่หัก

สามารถกำหนดช่วงการพิมพ์ได้ เช่น ตามงวดภาษี , ตามวันที่ , เลขที่เอกสาร

สามารถกำหนดเครื่อง Printer ที่จะใช้พิมพ์ได้ จากหน้าจอสั่งพิมพ์รายงาน

สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือหลักฐานยื่นประกอบในการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่ง แก่กรมสรรพากรได้

โปรแกรมมีระบบ Auto Link คือ เมื่อมีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่ระบบต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าว จะนำมาแสดงในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้โดยอัตโนมัติ

สามารถเรียกพิมพ์หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ออกจากโปรแกรมได้

สามารถระบุได้ว่าต้องการพิมพ์หนังสือรับรองฉบับใด เช่น ฉบับที่ 1 , 2 , 3 เป็นต้น

สามารถกำหนดช่วงการพิมพ์ได้ เช่น ตามวันที่, เลขที่เอกสาร, เลขที่หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

สามารถกำหนดเครื่อง Printer ที่จะใช้พิมพ์ได้ จากหน้าจอสั่งพิมพ์หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

สามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานแสดงการหัก ณ ที่จ่าย ของกิจการเพื่อมอบให้แก่นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาที่ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งแก่กรมสรรพากรได้

สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือหลักฐานยื่นประกอบในการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่ง แก่กรมสรรพากรได้

โปรแกรมมีระบบ Auto Link คือ เมื่อมีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่ระบบต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าว จะนำมาแสดงในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้โดยอัตโนมัติ

สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับ Vat ที่ต้องการโอนได้ เช่น ภ.ง.ด. 1, 2, 3, 53

สามารถระบุงวดภาษี หรือเดือนที่มีการหัก ณ ที่จ่าย เพื่อใช้ในการโอนข้อมูลเกี่ยวกับ Vat ได้

สามารถกำหนดช่วงการพิมพ์ได้ เช่น ตามวันที่ , เลขที่เอกสาร

สามารถกำหนดได้ว่าเมื่อมีการโอนข้อมูล Vat แล้วจะให้โอนออกไปที่ใด

สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือหลักฐานยื่นประกอบในการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่ง แก่กรมสรรพากรได้

โปรแกรมมีระบบ Auto Link คือ เมื่อมีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่ระบบต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาแสดงในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้โดยอัตโนมัต

สะดวกและรวดเร็ว เพราะสามารถโอนข้อมูลไปเก็บยัง File ต่าง ๆ ได้

 

 


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี