โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 โปรแกรมบัญชี MyAccount

ทำไมต้อง myAccount l คุณสมบัติ l ราคา l Download l ติดต่อ-สอบถาม


MyAccount 7.0 : ระบบบัญชีสำหรับ SME ประสิทธิภาพสูง ที่ทำงานบน Windows แต่ราคา Dos

โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหารมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน มีเมนูการทำงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทำงานแบบระบบ LAN หรือ Standalone สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงานทันทีที่มีการบันทึกรายการ รองรับการทำงานที่หลากหลายของฝ่ายบัญชีรวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลการขายสินค้าเข้าสู่ระบบ และส่งผลให้ลดยอดสต็อก บันทึกรับรู้รายได้จากการขายและตั้งลูกหนี้ บันทึกรายงานภาษีขายให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีจากโปรแกรมได้ มีปฏิทินแสดงกำหนดวันส่งของ วันนัดรับชำระเพื่อสะดวกในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล และเมื่อบันทึกรายการซื้อสินค้าจะส่งผลให้เพิ่มยอดสต็อก พร้อมกับบันทึกรายงานภาษีซื้อให้อัตโนมัติ สามารถสั่งพิมพ์เช็คและฟอร์มต่างๆจากระบบได้ ในเรื่องการคำนวณต้นทุนโปรแกรมสามารถเลือกใช้ได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น FIFO หรือ Average และระบบสินค้าคงคลังนี้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างครบถ้วน ในส่วนของระบบบัญชีแยกประเภทยังสามารถบันทึกรายการปรับปรุงต่างๆ ทางบัญชี และเรียกดูงบการเงินจากระบบได้ โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเมนูต่าง ๆ หากต้องการตรวจสอบ (Audit) ข้อมูลการทำงาน โปรแกรมมีเมนู Audit Trail Report เก็บประวัติการทำงานของ User ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

ระบบบัญชี myAccount

1. General Specification
2.  Accounts Payableโปรแกรมบัญชี Myaccount : โปรแกรม ระบบบัญชี Myaccount
3.  Accounts Receivable
4.  Cheque and Bank
5.  General Ledger
6.  Inventory Control
7.  Purchase Order
8.  Sale Order
9.  Petty Cash
10.  Value Added Tax

ทุกระบบเชื่อมโยงถึงกัน ทำงานได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

 


General Specification

รูปแบบ Graphic ที่สวยงามน่าใช้
โปรแกรม สามารถสร้าง My Menu ได้เอง
มีระบบ Search Engine ที่ง่ายและรวดเร็วต่อการค้นหา
สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (Authorize) ได้
การทำงานง่าย รวดเร็ว มีเหตุมีผลตามหลักการบัญชีสากล ลดความซ้ำซ้อน
สลับ USER การทำงานได้ โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
User สามารถ log in เข้ามาทำงานจากสาขาผ่าน Modem
กำหนดงวดบัญชีได้ไม่จำกัด
ปรับเปลี่ยน Report และ Form ได้เองตามต้องการ
มี Feature ของ Last Recently use 10 รายการล่าสุด
Tab History แสดงประวัติเอกสารว่าถูกอ้างอิงไปบันทึกข้อมูลที่ใดบ้าง และสามารถ Drill
   Down ไปดูเอกสารต้นขั้นได้
สามารถเรียกดู Report ตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้ รวมทั้งสามารถเรียกดูรายงานได้ทั้ง
   แบบแจกแจง และแบบสรุป
สามารถ Drill down Daily Report ข้อมูลรายวันเพื่อเข้าไปดูต้นฉบับ (ที่มา) ของเอกสาร
   ได้
เรียกดู Report และการ Running เอกสารได้ทั้งแบบแยกหรือรวมสาขาได้ในแต่ละระบบ
   ได้ทุกสาขา และทุกขณะ
(Real Time)
การ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบเช่น การ Running ตามอักขระ / อัตโนมัติ
   หรือจะคีย์ตรงก็ได้
สามารถเริ่มต้นทำงานและต่อเนื่องได้ โดยไม่จำเป็นต้องใส่ยอดยกมา (ทำการบันทึกย้อน
   หลังได้ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา)
การทำงานเป็นแบบ Online Processing ซึ่งโปรแกรมจะปรับปรุงยอดให้ทันที เมื่อทำการ
   แก้ไขและบันทึกรายการ
สามารถ Scan LOGO บริษัท เข้าโปรแกรมเพื่อดึงไปออกฟอร์มต่าง ๆ
มี Option การกำหนดช่วง Retrieve ของการดูข้อมูลได้ ในแต่ละเมนูการใช้งาน
รองรับการ Post GL ทั้ง Real Time Post และ Batch Post (ซึ่งสามารถ Post เป็นช่วง
   ได้)
สามารถสร้างรูปแบบการ Post GL ได้หลายรูปแบบต่อเมนูการบันทึก เช่น การ Post GL
   ต่อสินค้า หรือการ Post แบบยอดรวม
สามารถกำหนดส่วนลดต่อรายการสินค้าและต่อบิลได้หลายระดับ ทั้งเป็นอัตรา % และ
   จำนวนเงิน
สามารถเรียกดูรายงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สามารถกำหนดทศนิยมในการคำนวณจำนวนสินค้า และราคาต่อหน่วยได้มากที่สุดถึก 4
   หลัก
สามารถกำหนดกลุ่มลูกหนี้, วงเงินเครดิต, จำนวนวันเครดิตของลูกค้าแต่ละรายได้,
   สามารถกำหนดระดับความสำคัญของลูกหนี้ได้
สามารถกำหนดได้ว่าจะให้เช็ควงเงินอนุมัติลูกหนี้ (Credit Limit) หรือตัดวงเงินอนุมัติ
   ลูกหนี้จากการรับชำระหนี้หรือเช็คผ่าน
ระบบสินค้าสามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือได้ทุกหน้าจอ
สามารถเพิ่มคำอธิบายรายการต่อตัวสินค้าได้ไม่จำกัด
รองรับการรับ-จ่ายชำระแบบ Partial สามารถ Scan รูปแบบเช็คเพื่อพิมพ์เช็คจ่ายได้
สามารถกำหนด Status ของลูกหนี้และเจ้าหนี้และบัญชีเงินฝากได้ (Inactive and On
   Hold)
สามารถกำหนดอัตราภาษีได้เอง หากมีการเปลี่ยนแปลงของสรรพากร
สามารถดู Status ของเอกสารได้ตลอดเวลา ว่าถูกนำไปใช้ระบบอื่น ๆ หรือยัง

 

 

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี