โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  POS-Pro

คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


ใบเสนอราคา

 

รหัสสินค้า

รายการ

จำนวน

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

จำนวน

POS

Posint of Sale

1

ชุด

 

15,000.00
 หมายเหตุ       รวมเงิน 15,000.00
ราคานี้เสนอเฉพาะ Application ไม่รวม Database SQL   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 1,050.00

(หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน)

    จำนวนเงินทั้งสิ้น 16,050.00

 

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี