โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  SCM :  Service Center Management

คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


 

รหัสสินค้า

รายการ

จำนวน

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

จำนวน

E-SCM

Service Center Management

1

ชุด

50,000.00

50,000.00

 หมายเหตุ       รวมเงิน 50,000.00
 ราคานี้เสนอเฉพาะ Application ไม่รวม Databas     ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 3,500.00

(ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

    จำนวนเงินทั้งสิ้น 53,500.00


*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี