โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  โปรแกรมบัญชี SCM :  Service Center Management

คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


SCM : Service Center Management โปรแกรมบริหารศูนย์บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และจัดการงานด้านการบริการ

โปรแกรมบัญชี SCM : โปรแกรม ระบบบัญชี Service Center Management
เป็นโปรแกรมระบบรบริหารงานศูนย์บริการ
ที่บริษัทโปรซอฟท์ พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับธุรกิจ
บริการต่าง ๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
และการให้บริการต่าง ๆโดยครอบคลุมระบบงาน
ทั้งหมดของศูนย์บริการไว้อย่างครบถ้วน
สามารถรองรับศูนย์บริการได้ทุกประเภท 

   ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ Service Center Management
: ลูกประทับใจในการบริการที่มีประสิทธิภาพ
: ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ฉับไว
: ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพทั้งสินค้า และบริการต่าง ๆ จากบริษัท
: บริษัทมีภาพพจน์ที่ดีขึ้น
: บริษัทมีกำไรมากขึ้น จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
: การติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทมีความสะดวก รวดเร็ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
: ผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม Service Center Management ประกอบไปด้วย

1. ระบบคลังอะไหล่ (Spare parts)
สามารถกำหนดคลังอะไหล่ได้ไม่จำกัด
สามารถกำหนดรหัสอะไหล่ (Parts Number) ได้ไม่จำกัด
สามารถกำหนดปริมาณสินค้าต่ำสุดในคลังได้ เมื่อใดที่สินค้ามีน้อยกว่าจุดต่ำสุด ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าเข้าสต็อกได้ทันที
สามารถกำหนดปริมาณสินค้าสูงสุดในคลังได้ ท่านไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าไว้มากเกินความจำเป็น
สามารถกำหนดปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสมได้ - สามารถบันทึกรายการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าได้

2. ระบบสัญญาบริการและการบริการ
สามารถบันทึกข้อมูลสัญญาการบริการที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างละเอียด เช่น
: เลขที่สัญญา - รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า
: วันเริ่มต้นสัญญา - วันสิ้นสุดสัญญา
: อายุสัญญา - อายุสัญญาคงเหลือกี่วัน (โปรแกรมคำนวณให้)
: อายุประกันสินสุดวันที่ - เงื่อนไขการบริการ
: จำนวนครั้งบริการ/เดือน - จำนวนครั้งบริการ/ปี
: ค่าบริการต่อครั้ง - หมายเหตุของสัญญาอย่างละเอียด
สามารถบันทึกการบริการอย่างละเอียด
: วันที่บริการ - เลขที่บริการ
: ชื่อลูกค้า - ชื่อผู้รับบริการ
: สถานะบริการ - ประเภทการบริการ
: เวลาเข้า - เวลาออก
: จำนวนชั่วโมง - ต้นทุนประมาณการ
: ต้นทุนจริง - วันที่บริการก่อนนี้
: วันที่บริการครั้งต่อไป - เลขไมล์บริการล่าสุด
: ชั่วโมงบริการล่าสุด - อนุมัติโดย
: ผู้บันทึกรายการ - สรุปการบริการ

3. ระบบงานซ่อม
สามารถบันทึกใบรับแจ้งซ่อมโดยละเอียด
: รหัสลูกค้า, ชื่อลูก - วันที่รับแจ้ง
: เลขที่รับแจ้งซ่อม - ชื่อสินทรัพย์ที่แจ้งซ่อม
: Model - รุ่น
: ยี่ห้อ - ทะเบียน
: หมายเลขที่เครื่อง - หมายเลขแคชซี่
: อาการของเครื่อง - MEMO
: วันที่กำหนดเสร็จ - วันที่ส่งมอบ
: ผู้แจ้งซ่อม - ผู้รับแจ้งซ่อม
ามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้านี้อยู่ในการรับประกันหรือไม่
สามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้านี้ได้ทำสัญญาการบริการไว้หรือไม่
สามารถตรวจสอบและค้นหาข้อมูลประวัติการซ่อมได้
สามารถตรวจสอบสถานะใบรับแจ้งซ่อมได้ว่า ได้นำไปทำรายการซ่อมแล้วหรือยัง
สามารถบันทึกรายการซ่อมแซมสินค้าโดยละเอียด
: รหัสลูกค้า, ชื่อลูกค้า - วันที่ซ่อม, เลขที่ใบซ่อม
: อ้างถึงเลขที่ใบรับแจ้งซ่อม - spare part ที่ใช้, จำนวนที่ใช้
: วันที่ปิด JOB - ผลของการซ่อม
: ผู้ที่ทำการซ่อม(Technical) - ผู้ตรวจสอบ
สามารถทราบจำนวนเงินแต่ละ JOB งานได้

  

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี