โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  STAR-ACC - Account Receivable System

คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l Download l ติดต่อ-สอบถามระบบของ
STAR-ACC

 คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Purchase Order System
 Account Payable System
 Sale Order System
 Accounts Receivable System
 General Ledger System
 Value Add Tax System
 Cheque And Bank System
 Inventory Control System
 Petty CashAccount Receivable System
 

  • สามารถบันทึกลูกหนี้อื่น ๆ ได้ (นอกจากลูกหนี้การค้า) ได้ สามารถเรียกดูรายงานใบกำกับภาษี / ใบส่งของที่ถึงกำหนดวางบิลได้  สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ Form ใบวางบิลและใบเสร็จรับเงินได้เองตามต้องการ สามารถดูปฎิทินรับชำระ  ลูกหนี้ค้างชำระ  นัดชำระจากใบวางบิล  กำหนดวันวางบิล  กำหนดวันเก็บเงิน  สามารถเรียกดูรายงานใบส่งของที่วางบิลหรือยังไม่ได้วางบิล สามารถดูรายการรับชำระหนี้, ลูกหนี้ค้างชำระจากปฏิทิน ซึ่งสามารถ Drill Down ไปดูข้อมูลต้นขั้วได้ สามารถออกใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการได้ใบเสร็จรับเงินก่อนจ่ายชำระโดยที่โปรแกรมยังไม่ตัดยอดลูกหนี้ สามารถกำหนดลูกหนี้ที่ต้องการ Black List และ Cancel Black List ได้ พร้อมทั้งการเรียกดูรายงาน สามารถเรียกดูรายงานนัดหมายการติดตามหนี้ได้ สามารถเรียกดูรายงานใบส่งของที่ยังค้างชำระ สามารถรับชำระหนี้แบบบางส่วนได้ (Partial) รองรับการรับชำระหนี้ และการรับเงินมัดจำด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สามารถคำนวณกำไร-ขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากรายการรับชำระหนี้และรับเงินมัดจำ สามารถรับชำระหนี้โดยอ้างอิงเอกสารจากรายการลูกหนี้การค้า, ใบวางบิล,ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) หรือรายการรับเงินมัดจำ(อ้างอิงแบบ Many-to-oneหรือ One-to-Many) สามารถรับชำระหนี้ได้ทั้งเงินสด, เช็ค, เงินโอน, Packing Credit ,เงินมัดจำ และรายละเอียดการรับชำระหนี้ต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ,  ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ได้ในเอกสารใบเดียวกัน สามารถระบุเลขที่เช็ค เลขที่เงินโอน  เลขที่ Packing Credit เลขที่เงินมัดจำ ได้หลายใบในรายการรับชำระหนี้ต่อรายการ สามารถดูยอด  Bank Statement ได้ทันทีในกรณีที่รับชำระหนี้ด้วยเช็ค สามารถเรียกดูรายละเอียดหนี้ค้างชำระ, เช็ครอตัด, สินค้าค้างส่ง ของรายการลูกหนี้รายตัว สามารถกำหนดช่วงวิเคราะห์อายุลูกหนี้ พร้อมทั้งแสดงระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเปรียบเทียบกับ Credit Term ที่อนุมัติ สามารถเรียกดูประวัติลูกค้ารายตัวได้ตลอดเวลา สามารถวิเคราะห์อายุหนี้(Aging Analysis)และวิเคราะห์การจ่ายชำระในอนาคต(Forecast) สามารถพิมพ์ การ์ดลูกหนี้, ใบแจ้งยอดบัญชี, ซองจดหมาย , Label  Statement of Account สามารถเรียกดูรายการย้อนหลังของการ์ดลูกหนี้ ใบแจ้งยอดบัญชีได้
  • มีเมนูสำหรับการบันทึกติดตามหนี้ และกำหนดวันติดตามครั้งต่อไป

 


 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี