โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  STAR-ACC - Enterprise Manager

คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l Download l ติดต่อ-สอบถามระบบของ
STAR-ACC

 คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Purchase Order System
 Account Payable System
 Sale Order System
 Accounts Receivable System
 General Ledger System
 Value Add Tax System
 Cheque And Bank System
 Inventory Control System
 Petty CashEnterprise Manager
 

 • General Setup
  - สามารถกำหนดโครงสร้างขององค์กรได้หลายลำดับ เช่น แผนก สาขา ฝ่าย โครงการ
  มี Option ที่กำหนดการเรียกดู Report แบบแยกหรือรวมสาชาได้ในแต่ละ Module เช่น ต้องการดูรายได้จากการขายเชื่อสินค้าของทุกสาขาได้ทุกขณะ (Realtime)
 • AP Setup
  - Master File ของเจ้าหนี้ มี Field ให้ใส่ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งการดึงข้อมูลในการออก Report
  - Master File ของเจ้าหนี้ สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างละเอียด เช่น Weaknesses, Strength, % การถือหุ้นของคนไทยและต่างชาติ, ผู้มีอำนาจตัดสินใจฯลฯ
  สามารถกำหนดกลุ่มจำนวนวันเครดิตเจ้าหนี้, วันเริ่มนับเครดิต (วันที่รับบิล, วันที่รับของ, วันที่รับวางบิล)
 • AR Setup
  - Master File ของลูกหนี้ มี Field ให้ใส่ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งการดึงข้อมูลในการออก Report
  - Master File ของลูกหนี้ สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างละเอียด เช่น Weaknesses, Strength, % การถือหุ้นของคนไทยและต่างชาติ, ผู้มีอำนาจตัดสินใจฯลฯ
  สามารถกำหนดรหัสความสำคัญของลูกหนี้เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางด้านการเงิน
  ลูกหนี้ 1รายสามารถกำหนดสถานที่ส่งของได้ไม่จำกัด
  สามารถกำหนด Credit Limit และ Credit Term ผูกกับลูกหนี้รายตัวได้
  สามารถกำหนดกลุ่มลูกหนี้,วงเงินอนุมัติลูกหนี้, จำนวนวันอนุมัติลูกหนี้ตามผู้มีอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับได้ (เช่น ตามแผนก)
  - สามารถกำหนดวงเงินอนุมัติลูกหนี้ชั่วคราว โดยอาจยึดพื้นฐานการกำหนดตามฤดูกาล
 • CQ Setup
  - สามารถ Scan รูปแบบเช็คของแต่ละธนาคารใส่ไว้โปรแกรมได้เองตามต้องการ
  - สามารถสถานะ (Status) บัญชีเงินฝากได้ (On Hold,Inactive)
 • GL Setup
  - สามารถสร้างกลุ่มบัญชีเพื่อดีงไปใช้ในการสร้างงบการเงินและ Cash Flow
  - สามารถสร้างเอกสารเชื่อม GL ได้เองตามต้องการโดยไม่จำกัดจำนวน
 • IC Setup
  - Master File ของสินค้า มี Field ให้ใส่ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งการดึงข้อมูลในการออก Report
  - Master File ของสินค้า สามารถเก็บรายละเอียดของสินค้าได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น สี, Size,รูปแบบ, การออกแบบ, ชื่อในการออกบิล, ชื่อทางการตลาด ฯลฯ
  - สามารถกำหนดคลัง, ที่เก็บ, ชั้นวาง ได้ไม่จำกัด
  - สามารถกำหนดสินค้าติดลบรายตัวได้
  - สามารถกำหนดสินค้าขายพ่วงหรือขายคู่กันได้ (Buddy)
  - มี Option วิเคราะห์วันหมดอายุสินค้า (Aging Expire Date)
 • SF Setup
  - สามารถกำหนดพนักงานขายแยกต่างหากจากพนักงานทั่วไป เพื่อเข้ามาใช้ใน CRM
  - สามารถเก็บประวัติพนักงานขายได้อย่างละเอียด รวมทั้งการจัดกลุ่มพนักงาน (Team) และระบุประเภทของการคำนวณค่า Commission ผูกกับพนักงานขาย
 • SO Setup
  - สามารถกำหนดช่องทางการขาย,เป้าการขายได้
  - กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินเครดิตลูกหนี้
  - การกำหนด Option เตือน (Alert) ทางด้านงานขาย เช่น เสนอราคาได้เกินวงเงินอนุมัติ ลูกหนี้ (ห้าม, เตือน, อนุญาต) ฯลฯ
  - สามารถเก็บลายเซ็นต์ (Scan) พนักงานทุกระดับ เพื่อนำไปออกแบบฟอร์มหรือการอนุมัติ Online

 


 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี