โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  STAR-ACC - Inventory Control System

คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l Download l ติดต่อ-สอบถามระบบของ
STAR-ACC

 คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Purchase Order System
 Account Payable System
 Sale Order System
 Accounts Receivable System
 General Ledger System
 Value Add Tax System
 Cheque And Bank System
 Inventory Control System
 Petty CashInventory Control System
 

 • สามารถจัดประเภทสินค้าได้ เช่น สินค้า, สินทรัพย์ หรือวัตถุดิบ
 • สามารถจัดประเภทสินค้าได้ เช่น สินค้าบริการหรือสินค้ามี Stock
 • สามารถจัดเก็บสินค้าได้หลายประเภท เช่น สินค้าทั่วไป,สินค้ามี Lot,สินค้ามีทั้ง Lot และ Serial รวมถึง สินค้ามีอายุด้วย
 • มี Alert สำหรับรายการสินค้าที่หมดอายุ (Expire Date)
 • สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 3 แบบ คือ วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย (Moving Average) ,วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO)และ วิธี Standard Cost
 • สามารถกำหนดคลังและที่เก็บโดยอัตโนมัติ โดยที่เราสามารถกำหนดได้ทั้งสินค้าทั้งหมด ,เฉพาะกลุ่มสินค้า หรือจะเป็นสินค้ารายตัวก็ได้
 • มีหน้าต่างแสดงเตือนสินค้าที่ต้องสั่งซื้อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่จะสั่งซื้อสินค้า
 • สามารถกำหนดยอดคงเหลือต่ำสุด,สูงสุดหรือปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการบริหารคลังสินค้า
 • สามารถบันทึกใบขอเบิกและอนุมัติใบขอเบิก
 • สามารถบันทึกใบขอโอนย้ายสินค้าและอนุมัติขอโอนย้ายสินค้าโอนย้ายสินค้าออกคลัง,
  โอนย้ายสินค้าเข้าคลัง,โอนย้ายข้อมูลเข้าคลังอัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกการเบิกต่าง ๆ ได้ เช่น การเบิกใช้, เบิกผลิต, เบิกตัวอย่าง, เบิกชำรุด,เบิกยืมหรือเบิกอื่น ๆ
 • สามารถบันทึกการรับคืนจากการเบิกต่าง ๆ ได้ เช่น รับคืนจากการเบิกใช้, เบิกผลิต, เบิกตัวอย่าง, เบิกชำรุด,เบิกยืมหรือเบิกอื่น ๆ
 • สามารถบันทึกแผนการรับสินค้า เพื่อที่จะรับสินค้าเข้าในอนาคต  
 • สามารถบันทึกส่งคืนสินค้าผลิตสำเร็จ เช่น ในกรณีสินค้าไม่ได้คุณภาพ
 • สามารถบันทึกปรับเพิ่มต้นทุนสินค้าในการโอนย้าย และ ปรับเพิ่มต้นทุนในการรับสินค้าผลิตเสร็จ ภายในหน้าจอเดียวกัน
 • สามารถบันทึกการตรวจนับสินค้าโดยมีการแยกระบุผู้ใช้ระหว่างผู้ตรวจสอบการนับ และผู้ตรวจนับสินค้า
 • สามารถปรับราคาขายสินค้าที่เคยขายไปแล้วได้โดยหน้าจอปรับราคาขาย
 • สามารถปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้าอัตโนมัติ โดยระบุได้ว่าจะให้เพิ่ม, ลด หรือไม่มีผลต่อ Stock
 • มีเมนูคำนวณสินค้ารวมเป็นชุดและสินค้าแยกชุด และยังสามารถกำหนดสินค้าแบบชุดซ้อนชุดได้
 • มีเมนูสำหรับการ คำนวณต้นทุน และมีเมนูสำหรับการ Post IC แบบ Batch, Post IC แบบ Batch ขายเชื่อและขายสด
 • มีรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่แสดง สินค้าแต่ละตัวมีการรับเข้า จ่ายออก ตั้งแต่เมื่อไร และ
  เท่าไร และมีให้หลายตัวเพื่อรองรับว่าจะเลือกดูได้ตามความต้องการ เช่น เลือกดูตามคลัง หรือตามคลังและที่เก็บก็ได้ และที่สำคัญรายงานนี้ยัง บอกได้ด้วยว่ามีสินค้าตัวไหนคำนวณต้นทุนแล้วบ้าง ตัวไหนยังไม่ได้คำนวณต้นทุนบ้าง เพื่อที่เราจะได้เลือกสินค้าตัวนั้นมาคำนวณต้นทุนใหม่
 • มีรายงานที่แสดงสถานะสินค้า เป็นรายงานที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวสินค้าแต่ละตัวให้เราเห็นรายละเอียดยิ่งขึ้น
 • รายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นที่สามารถดูได้หลายแบบให้เลือกดูได้ตามต้องการ
 • รายงานที่เกี่ยวกับ สินค้ามีอายุ และ Lot  & Serial
 • มีรายงานแสดงยอดสินค้าคงเหลือหลากหลายรูปแบบให้เลือกดูได้ตามต้องการ
 • มีรายงาน แนะนำการสั่งซื้อสินค้า ตามปริมาณที่ต้องสั่งซื้ออย่างเหมาะสม
 • มีรายงานสรุปการเคลื่อนไหวของสินค้าซึ่งสามารถแยกดูตามคลังสินค้าได้

 


 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี