โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  STAR-ACC - Petty Cash

คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l Download l ติดต่อ-สอบถามระบบของ
STAR-ACC

 คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Purchase Order System
 Account Payable System
 Sale Order System
 Accounts Receivable System
 General Ledger System
 Value Add Tax System
 Cheque And Bank System
 Inventory Control System
 Petty CashPetty Cash
 

 • สามารถบันทึกการรับ-จ่ายเงินสดย่อยได้
 • สามารถบันทึกตั้งวงเงินสดย่อย เพื่อไว้สำหรับตรวจสอบจำนวนเงินที่รับกับจำนวนเงินที่จ่ายได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถบันทึกเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อย  ก่อนที่จะนำเอกสารไปทำรายการที่จ่ายเงินสดย่อยได้
 • สามารถบันทึกการจ่ายเงินสดย่อยได้เกินกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ได้
 • สามารถอ้างอิงเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อย  เพื่อที่จะนำมาทำรายการจ่ายเงินสดย่อยได้
 • มีรายงานการรับ-จ่ายเงินสดย่อยและแยกประเภทเงินสดย่อย
 • สามารถพิมพ์ Form ใบจ่ายเงินสดย่อยได้
 • มีรายงานสรุปการจ่ายเงินสดย่อย
 • มีรายงานสรุปยอดคงเหลือของวงเงินสดย่อยนั้นๆ
 • มีรายงานจ่ายเงินสดย่อยแยกตาม Job
 • มีรายงานบัญชีเงินสดย่อย
    
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี