โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  STAR-ACC - Purchase Order System

คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l Download l ติดต่อ-สอบถามระบบของ
STAR-ACC

 คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Purchase Order System
 Account Payable System
 Sale Order System
 Accounts Receivable System
 General Ledger System
 Value Add Tax System
 Cheque And Bank System
 Inventory Control System
 Petty CashPurchase Order System
 

 • สามารถสร้างรายงานเสนอสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ เพื่อเสนอให้ฝ่ายจัดซื้อพิจารณาโดยออกรายงานจะเสนอว่ามีสินค้าใดบ้างที่ควรจะสั่งซื้อและซื้อในปริมาณเท่าใด  โดยเลือกพิจารณาปริมาณที่จะสั่งซื้อจากประมาณการที่จะสั่งขาย(sale forecast) จากวันกำหนดสั่งสินค้าของใบสั่งซื้อที่มีเข้ามาจากสินค้าที่มีปริมาณต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ (Reorder Point) และจะพิจารณาร่วมกับปริมาณสินค้าที่ควรสั่งซื้อในแต่ละครั้ง(Economic Order Quantity)
 • สามารถตรวจสอบใบสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่แล้วพิมพ์เป็นใบเตือนไปยัง Supplier ให้จัดส่งสินค้ามาตามเวลาที่กำหนด
 • สามารถจัดทำการเปรียบเทียบราคาก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ
 • สามารถ Copy และ Clear ใบขอซื้อและใบสั่งซื้อได้
 • เอกสารใบสั่งซื้อ 1 ใบ สามารถอ้างอิงใบขอซื้อได้หลายใบ (Many-to-one)
 •  สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ Form ใบขอซื้อและใบสั่งซื้อได้เองตามต้องการ
 • สามารถสอบถามประวัติการซื้อสินค้าได้ โดยลูกค้า,สินค้า,ประเภทรายการซื้อ, ช่วงเวลาได้ตามต้องการ
 • เมื่อบันทึกการซื้อ โปรแกรมจะส่งข้อมูลไปยังระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเพียงแค่การทำงานในหน้าจอเดียว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดสินค้าให้ในระบบ Stock, รายงานภาษีซื้อในระบบ VAT, บัญชีแยกประเภทในระบบ GL
 • สามารถซื้อสินค้าทั้งที่มีภาษี และยกเว้น ภาษีในใบกำกับภาษีเดียวกันได้
 • บันทึกซื้อสามารถแยกเป็นประเภทสินค้าและบริการได้
 • สามารถบันทึกการซื้อแบบ Lot , Serial และระบุวันที่ผลิต/วันที่หมดอายุ (Expire date) ของอายุสินค้าได้และมี Alert เตือนเมื่อสินค้าที่ดึงมาทำรายการหมดอายุ (Expire Date)
 • รองรับการซื้อสินค้าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multicurrency) ทั้งระบบ ตั้งแต่การทำใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ซื้อเงินเชื่อ, ซื้อเงินสด, จ่ายเงินมัดจำ, ลดหนี้/เพิ่มหนี้
 •  มีรายงานจัดยอดอันดับการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละเดือน
 • มีรายงานเปรียบเทียบยอดการสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อในระยะเวลา 12 เดือน
 • มีรายงานเปรียบเทียบรายการซื้อสินค้าของผู้ขายแต่ละรายได้
 • เมื่อทำรายการลดหนี้/เพิ่มหนี้  โปรแกรมจะส่งข้อมูลไปยังระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเพียงแค่การทำงานในหน้าจอเดียว ไม่ว่าจะเป็นการ  Update ยอดสินค้าให้ในระบบ Stock, รายงานภาษีในระบบ VAT, บัญชีแยกประเภทในระบบ GL
 • สามารถเรียกดูต้นทุนของสินค้าหรือประวัติการสั่งซื้อในขณะบันทึกข้อมูล
 • สามารถเรียกดูรายงานใบสั่งซื้อค้างรับ ค้างจ่ายได้ ในขณะบันทึกข้อมูล
 • สามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าที่ได้รับกับปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่

 


 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี