โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  STAR-ACC

คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l Download l ติดต่อ-สอบถามเงื่อนไขการให้บริการ

 

1.  ติดตั้งโปรแกรมฟรีที่บริษัทลูกค้าพร้อมคู่มือการใช้งาน 1 ชุด และแผ่นโปรแกรมต้นฉบับ 1 แผ่น

2.  อบรมที่ศูนย์อบรม สตาร์ซอฟท์ ฟรี 3 วัน ... วันอังคาร, วันพฤหัส และวันเสาร์ 

3.  บริการที่ศูนย์สตาร์ซอฟท์ฟรี 1 ปี

4.  การ Upgrade ระบบ เพื่อใช้ Feature ที่เพิ่มขีดความสามารถขึ้นฟรี 1 ปี

5.  การบริการทางโทรศัพท์ ฟรี 1 ปี :

     -  ตอบปัญหาและให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี

     -  ตอบปัญหาและให้คำปรึกษาทาง Hardware

6.  การบริการ Internet  Online

 

เงื่อนไขอื่นๆ

 

การบริการ

อัตราค่าบริการ

1.  การ Training นอกสถานที่ กรณีที่เกินกำหนด 3 วัน 2,000 บาท/ วัน / คน
2.  การบริการกรณีผู้ใช้มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น 
      -   การย้ายระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
      -   การติดตั้งระบบใหม่
      -   การแก้ไขฐานข้อมูลที่เสียหายจากระบบไฟฟ้าดับ       
2,000 บาท/ วัน / คน
3. กรณีลูกค้าต่างจังหวัด
    การให้บริการตามข้อ(1)และ ข้อ(2) ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก   

 


 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี