โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  STAR-ACC - Value Add Tax System

คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l Download l ติดต่อ-สอบถามระบบของ
STAR-ACC

 คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Purchase Order System
 Account Payable System
 Sale Order System
 Accounts Receivable System
 General Ledger System
 Value Add Tax System
 Cheque And Bank System
 Inventory Control System
 Petty CashValue Add Tax System
 

 • ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)จะถูกส่งข้อมูลมาจากการบันทึกขาย, บันทึกซื้อ, และบันทึกรายการรายวันใน GL
 • สามารถกำหนดคำอธิบายรายการภาษีให้ Default ขึ้นตามเมนูการบันทึกในแต่ละระบบ เพื่อรองรับสำหรับคำอธิบายภาษีที่แตกต่างกัน
 • รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายเป็นไปตามข้อกำหนดของสรรพากร และแยกตามสาขา
 • สามารถออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้
 • สามารถพิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้
 • สามารถพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ (ภงด.3,53) และรายงานพิเศษภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • สามารถกำหนดเลขที่เอกสารใหม่ได้
 • รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายเรียงตามเลขที่เอกสาร,เลขที่ใบกำกับ หรือวันที่
 • รองรับการคำนวณอัตราภาษีซื้อเฉลี่ยได้
   

 


 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี