โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  WinSpeed-Advance System

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


  คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
  Accounts Payable
  Accounts Receivable
  Advance System
  Budget Control
  Campaign Module
  Cheque and Bank
  Company Manager
  Customer Relationship Management
  Financial Management
  General Ledger
  Inventory Control
  Letter of Credit
  Messenger Management
  Petty Cash
  Purchase Order
  Sale Order
 
Value Added Tax
  Warehouse Management

     Advance System

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมเงินทดรองจ่าย โดยเมื่อพนักงานต้องการเบิกเงินทดรองเพื่อสำรองจ่าย จะเข้ามาบันทึกขอเบิกเงินทดรองในระบบของ โปรแกรมบัญชี จากนั้นผู้มีอำนาจอนุมัติจะเข้ามาเพื่อพิจารณาว่าสมควรให้เบิกหรือไม่ หากเห็นสมควรก็ทำการบันทึกเบิกเงินทดรองจ่าย หลังจากที่พนักงานใช้จ่ายแล้ว และต้องการเคลียร์เงินทดรองจะมาบันทึกขอเคลียร์เงินทดรองจ่ายในระบบเพื่อรอให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเข้ามาพิจารณา และตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งทำการเคลีย์เงินทดรองต่อไป 

คุณสมบัติระบบ

  • สามารถพิมพ์ฟอร์มใบเบิกเงินทดลองได้
  • สามารถ Copy รายการเบิกเงินทดรองได้
  • สามารถยกเลิกการขอเบิกเงินทดรองได้
  • สามารถบันทึการเคลียร์เงินทดรองโดยอ้างอิงเอกสารจากใบจ่ายเงินทดรองได้
  • สามารถบันทึกรายงายเงินทดรองแยกแผนก แยกโครงการได้
  • สามารถระบุได้ว่ารายงานค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากเงินทดรองมีใบเสร็จหรือไม่
  • สามารถดูรายงานการเบิกเงินทดรองได้
  • สามารถดูรายงาน Clear เงินทดรองได้
  • สามารถดูรายค่าใช้จ่ายแยกตาม Job ได้

    

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี