โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  WinSpeed-Account Receivable

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


   คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
  Accounts Payable
  Accounts Receivable
  Advance System
  Budget Control
  Campaign Module
  Cheque and Bank
  Company Manager
  Customer Relationship Management
  Financial Management
  General Ledger
  Inventory Control
  Letter of Credit
  Messenger Management
  Petty Cash
  Purchase Order
  Sale Order
 
Value Added Tax
  Warehouse Management


     Account Receivable

เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการรับชำระหนี้ โดยสามารถจัดทำใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกค้า จากนั้นเมื่อถึงกำหนดวันรับชำระหนี้ หากต้องการจัดทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปเก็บเงินจากลูกค้าแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดการรับชำระ สามารถจัดทำใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน) จากระบบได้ โดยจะยังไม่มีการตัดยอดหนี้ จนกว่าจะบันทึกรับชำระหนี้ และ โปรแกรมบัญชี ยังสามารถเก็บประวัติ การติดตามหนี้ , การ Blacklist , การ Cancel Blacklist เพื่อช่วยในการควบคุมลูกหนี้อีกด้วย นอกจากนี้กรณีที่เริ่มใช้โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลลูกหนี้ยกมาเพื่อให้มีผลต่อการ์ดลูกหนี้ และหากมีรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้หลักของกิจการเกิดขึ้น แต่ต้องการตั้งลูกหนี้นั้น ก็บันทึกรายการที่ระบบรับชำระหนี้ได้เช่นเดียวกัน

  • สามารถบันทึกลูกหนี้อื่น ๆ ได้ (นอกจากลูกหนี้การค้า) ได้ สามารถเรียกดูรายงานใบกำกับภาษี / ใบส่งของที่ถึงกำหนดวางบิลได้  สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ Form ใบวางบิลและใบเสร็จรับเงินได้เองตามต้องการ สามารถดูปฎิทินรับชำระ  ลูกหนี้ค้างชำระ  นัดชำระจากใบวางบิล  กำหนดวันวางบิล  กำหนดวันเก็บเงิน  สามารถเรียกดูรายงานใบส่งของที่วางบิลหรือยังไม่ได้วางบิล สามารถดูรายการรับชำระหนี้, ลูกหนี้ค้างชำระจากปฏิทิน ซึ่งสามารถ Drill Down ไปดูข้อมูลต้นขั้วได้ สามารถออกใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการได้ใบเสร็จรับเงินก่อนจ่ายชำระโดยที่โปรแกรมยังไม่ตัดยอดลูกหนี้ สามารถกำหนดลูกหนี้ที่ต้องการ Black List และ Cancel Black List ได้ พร้อมทั้งการเรียกดูรายงาน สามารถเรียกดูรายงานนัดหมายการติดตามหนี้ได้ สามารถเรียกดูรายงานใบส่งของที่ยังค้างชำระ สามารถรับชำระหนี้แบบบางส่วนได้ (Partial) รองรับการรับชำระหนี้ และการรับเงินมัดจำด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สามารถคำนวณกำไร-ขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากรายการรับชำระหนี้และรับเงินมัดจำ สามารถรับชำระหนี้โดยอ้างอิงเอกสารจากรายการลูกหนี้การค้า, ใบวางบิล,ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) หรือรายการรับเงินมัดจำ(อ้างอิงแบบ Many-to-oneหรือ One-to-Many) สามารถรับชำระหนี้ได้ทั้งเงินสด, เช็ค, เงินโอน, Packing Credit ,เงินมัดจำ และรายละเอียดการรับชำระหนี้ต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ,  ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ได้ในเอกสารใบเดียวกัน สามารถระบุเลขที่เช็ค เลขที่เงินโอน  เลขที่ Packing Credit เลขที่เงินมัดจำ ได้หลายใบในรายการรับชำระหนี้ต่อรายการ สามารถดูยอด  Bank Statement ได้ทันทีในกรณีที่รับชำระหนี้ด้วยเช็ค สามารถเรียกดูรายละเอียดหนี้ค้างชำระ, เช็ครอตัด, สินค้าค้างส่ง ของรายการลูกหนี้รายตัว สามารถกำหนดช่วงวิเคราะห์อายุลูกหนี้ พร้อมทั้งแสดงระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเปรียบเทียบกับ Credit Term ที่อนุมัติ สามารถเรียกดูประวัติลูกค้ารายตัวได้ตลอดเวลา สามารถวิเคราะห์อายุหนี้(Aging Analysis)และวิเคราะห์การจ่ายชำระในอนาคต(Forecast) สามารถพิมพ์ การ์ดลูกหนี้, ใบแจ้งยอดบัญชี, ซองจดหมาย , Label  Statement of Account สามารถเรียกดูรายการย้อนหลังของการ์ดลูกหนี้ ใบแจ้งยอดบัญชีได้
  • มีเมนูสำหรับการบันทึกติดตามหนี้ และกำหนดวันติดตามครั้งต่อไป

    

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี