โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  WinSpeed-Budget Control

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


   คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
  Accounts Payable
  Accounts Receivable
  Advance System
  Budget Control
  Campaign Module
  Cheque and Bank
  Company Manager
  Customer Relationship Management
  Financial Management
  General Ledger
  Inventory Control
  Letter of Credit
  Messenger Management
  Petty Cash
  Purchase Order
  Sale Order
 
Value Added Tax
  Warehouse Management


     Budget Control

เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดงบประมาณของบริษัท เพื่อเปรียบเทียบผลต่างระหว่างงบประมาณที่ตั้งไว้ กับรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดย โปรแกรมบัญชี จะแสดงผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินบาท และเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์รายได้ หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท นอกจากนี้ยังรองรับการกำหนดงบประมาณแยกตามแผนก หรือแยกตาม Job ด้วย 

 • สามารถกำหนดงบประมาณตามรหัสผังบัญชี โดยแยกตามแผนก สาขา, โครงการ (JOB) เพื่อวางแผนทางการเงินขององค์กร
 • สามารถกำหนดงบประมาณในแต่ละแผนกได้หลายงบ เพื่อประเมินว่างบประมาณงบไหนได้ผลดีที่สุด
 • สามารถกำหนดงบประมาณได้ไม่จำกัดปีและหลายลำดับ
 • เลือกวิธีกำหนด Budget ได้หลายแบบ คือ
  - เฉลี่ยทั้งปี
  - เฉลี่ยเดือนละ
  - ปรับเป็นจำนวนเงิน
  - ปรับเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์
  - ปรับทบยอดทุกเดือน (%)
  - กำหนดเอง
 • รายงาน
  - รายละเอียดงบประมาณ
  - งบประมาณเปรียบเทียบประจำเดือน
  - Profit&Loss Budget Overview
  - Profit&Loss Budget vs Actual
  - Profit&Loss Budget By Job Overview
  - Profit&Loss Budget vs Actual By Job
  - Budjet vs Actual Graph
  - Balance Sheet Budget Overview
  - Balance Sheet Budget vs Actual

   

    

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี