โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  WinSpeed-Company Module

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


  คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
  Accounts Payable
  Accounts Receivable
  Advance System
  Budget Control
  Campaign Module
  Cheque and Bank
  Company Manager
  Customer Relationship Management
  Financial Management
  General Ledger
  Inventory Control
  Letter of Credit
  Messenger Management
  Petty Cash
  Purchase Order
  Sale Order
 
Value Added Tax
  Warehouse Management


     Campaign Module

เป็นระบบที่ใช้กำหนดราคาขายของสินค้า ซึ่งสามารถกำหนดราคาขายตามช่วงเวลา หรือราคาขายตามลูกค้าที่ต้องการได้ โปรแกรมบัญชี จะเก็บประวัติการกำหนดราคาขายในแต่ละครั้งไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
 

สามารถกำหนดราคาขายสินค้าได้ดังนี้

 • กำหนดราคาซื้อมาตรฐาน, ราคาขาย และต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost, ต้นทุนจัดเก็บ, ต้นทุนโอนย้าย)
 • กำหนด Price List , Promotion เฉพาะลูกค้ารายตัวและสามารถให้ส่วนลดแต่ละรายการสินค้าหรือกลุ่มสินค้าต่อลูกค้ารายตัวหรือกลุ่มลูกค้า โดยมีเงื่อนไขตามช่วงเวลา
 • สามารถกำหนดส่วนลดสินค้าได้หลายระดับ และให้ส่วนลดได้ทั้งจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์ (%) แต่ละรายการสินค้าใน Invoice ใบเดียวกัน
 • สามารถกำหนดราคาและต้นทุนมาตรฐานที่เป็น สินค้าทั้งหมด,บางกลุ่มสินค้า หรือ สินค้ารายตัวได้
 • สามารถกำหนดรายการราคาตามระยะเวลาวันเครดิต ตามช่วงวันที่ที่กำหนดในสินค้าใดๆได้
 • สามารถการกำหนด Price List และ Promotion เฉพาะลูกค้ารายตัวและสามารถให้ส่วนลดแต่ละรายการสินค้าหรือกลุ่มสินค้าต่อลูกค้ารายตัวหรือกลุ่มลูกค้า
 • สามารถกำหนดช่วงเวลานาทีทอง เพื่อช่วยในการ Promotionสินค้าได้
 • กำหนดเงื่อนไขเวลาของ Price List และ Promotion ได้
 • สามารถกำหนด Priority ในการแก้ไขราคาและส่วนลดของ Price List และ Promotion
  ได้ว่าสามารถให้แก้ไขได้อีกหรือไม่
 • สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดรายการสินค้าประกอบกับหน้าจอ เพื่อช่วยในการกำหนดสินค้าในช่วงต่อไปได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเรียกดูรายงานของระบบได้ เช่น รายงานกำหนดราคาและต้นทุนมาตรฐาน , รายงานกำหนด Price list & Promotion และ รายงานกำหนดราคาตามระยะเวลาเครดิต 

    

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี