โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  WinSpeed-Enterprise Manager

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


  คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
  Accounts Payable
  Accounts Receivable
  Advance System
  Budget Control
  Campaign Module
  Cheque and Bank
  Company Manager
  Customer Relationship Management
  Financial Management
  General Ledger
  Inventory Control
  Letter of Credit
  Messenger Management
  Petty Cash
  Purchase Order
  Sale Order
 
Value Added Tax
  Warehouse Management

     Customer Relationship Management

 

 

เป็นระบบจัดการด้านการขายเพื่อเก็บประวัติการติดต่อกับลูกค้า การนัดพบกับลูกค้า การนัดหมายล่วงหน้า รวมถึงการบันทึกแผนการทำงานต่างๆ ของพนักงาน เพื่อตรวจสอบผลการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานเป็นรายบุคคล และสามารถบันทึกรายละเอียดการทำงานในแต่ละวันของพนักงาน ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์แผนงานในอนาคตของพนักงาน หรือของกิจการได้

 

คุณสมบัติระบบ :
สามารถบันทึกรายละเอียดการทำงานในแต่ละวัน โดยกำหนดเป็นช่วงเวลาหรือ ระบุเกี่ยวกับชื่อลูกค้า ผู้ติดต่อ เรื่องที่ติดต่อ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องได้
สามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ เช่นเมื่อมีการทำงานแล้ว กลับมาบันทึกผลงาน ย้อนหลังได้ และสามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลัง (History ) ของการทำงานได้
สามารถพิมพ์รายงาน การทำงานของพนักงานทั้งรายคน หรือรายกลุ่ม เพื่อใช้ใน การสรุปผลการทำงาน จากระบบได้อัตโนมัติ
สามารถเพิ่มแถว หรือแทรกแถวได้ไม่จำกัด (กรณีที่มีการบันทึกข้อมูลจำนวนมาก)
ใช้เป็นข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหารทราบว่าพนักงานแต่ละคนมีการทำงานที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องใดบ้าง และมีผลงานอะไรบ้าง เพื่อใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบ หรือสนับสนุนในการพิจารณาผลการทำงานของพนักงาน
สามารถระบุชื่อลูกค้าที่ติดต่อได้ โดยโปรแกรมจะทำการ link ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายนั้นมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ
สามารถทำการบันทึกการนัดหมายครั้งต่อไปได้ จากการหน้าจอ บันทึกเดิม เพื่อทำให้ทราบว่า ต้องติดต่อลูกค้าอีกครั้งเมื่อใด
สามารถพิมพ์รายงานการติดต่อนัดหมายจากระบบได้ เช่น รายวัน
สามารถพิมพ์แบบฟอร์ม หรือเอกสารที่ใช้ในการติดต่อ จากการนัดหมายจากระบบได้
สามารถพิมพ์รายงานติดต่อ/นัดหมาย หรือ สรุปการ นัดหมาย จากระบบได้
สามารถระบุสถานะการนัดได้ เช่น นัดปกติ , เลื่อนนัด เป็นต้น
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้บันทึกไปแล้ว เช่น วันที่นัดหมาย , สถานที่ ,โดยแก้ไขจากรายการเดิม ไม่ต้อง บันทึกข้อมูลใหม่
สามารถดูประวัติการติดต่อกับลูกค้าย้อนหลังได้ ว่าลูกค้าแต่ละรายมีการ ติดต่อนัดหมายเรื่องใดและมากน้อยเพียงไร
สามารถระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น เรื่องที่ติดต่อ , สถานที่ , สิ่งที่นำไปด้วย , รายละเอียดอื่น ๆ เพื่อให้โปรแกรมนำไปแสดงในแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อได้
เป็นการบันทึกรายละเอียดของแผนงาน หรือโครงการที่ต้องทำ ในอนาคต
สามารถระบุผู้รับผิดชอบ และผู้มอบหมายในแต่ละแผนงานหรือ โครงการได้
สามารถระบุสถานะของแผนงานได้ เช่น เสร็จแล้ว หรือกำลัง ดำเนินการ เป็นต้น
สามารถกำหนดระดับความสำคัญ รวมถึง % ความสำเร็จได้ ในแต่ละแผนงานหรือโครงการได้
สามารถพิมพ์รายงานแผนงานจากระบบได้
เป็นข้อมูลที่ช่วยผู้บริหาร นำมาวิเคราะห์และใช้ในการวางแผน การทำงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สามารถกำหนดช่วงข้อมูลที่จะ Generate ได้ เช่น วันที่, รหัสกลุ่มสินค้า, พนักงาน
สามารถกำหนดให้เครื่อง Run รหัสลูกค้าตามรูปแบบที่ต้องการได้
สามารถกำหนดหรือระบุ ได้ว่าต้องการให้ Generate ลูกค้ารายใดบ้าง
สะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งาน กรณีที่กิจการมีการบันทึก การติดต่อนัดหมาย กับกลุ่มของผู้มุ่งหวังให้เป็นลูกค้าจำนวนมาก สามารถอ้างอิงรายชื่อกลุ่มผู้มุ่งหวังนั้น ให้เปลี่ยนสถานะเป็นลูกค้าได้จากการ Generate Customer ได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องบันทึกรหัสลูกค้าใหม่
สามารถบันทึกรายละเอียดการติดต่องานกับลูกค้าในแต่ละวัน รวมทั้ง การบันทึกเรื่องที่ติดต่อ ผู้ที่ติดต่อ และเวลาช่วงเวลาที่ติดต่อ และยัง สามารถเพิ่มรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
สามารถเก็บสถานะการติดต่อลูกค้าในแต่ละครั้งได้ โดยมีการแบ่ง สถานะการติดต่อได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ พร้อมทั้งสามารถระบุสาเหตุ ที่ติดต่อไม่ได้
สามารถพิมพ์รายงาน ความถี่ในการติดต่อลูกค้า เพื่อดูรายละเอียดของลูกค้า แต่ละรายว่าช่วงเวลาการติดต่อมีระยะห่างเพียงใด จำนวนครั้งในการติดต่อ ลูกค้า
ใช้เป็นข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหารทราบว่าพนักงานแต่ละคนมีการติดต่อกับลูกค้า แต่ละรายมากน้อยเพียงใด เรื่องใดบ้าง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ บริษัทกับลูกค้า
สามารถเก็บประวัติการติดต่อพนักงานแต่ละครั้งของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งจะแสดง ในส่วนของวันที่ติดต่อ เวลาที่ติดต่อ รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

 

    

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี