โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  WinSpeed-Finance Management

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


  คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
  Accounts Payable
  Accounts Receivable
  Advance System
  Budget Control
  Campaign Module
  Cheque and Bank
  Company Manager
  Customer Relationship Management
  Financial Management
  General Ledger
  Inventory Control
  Letter of Credit
  Messenger Management
  Petty Cash
  Purchase Order
  Sale Order
 
Value Added Tax
  Warehouse Management


     Finance Management

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน รองรับการจัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล งบต้นทุนขาย งบต้นทุนผลิต และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สามารถออกแบบ และจัดทำงบการเงิน ในรูปแบบที่ทางบริษัทต้องการ ทั้งนี้ โปรแกรมบัญชี ยังสามารถเรียกดูรายงาน Forecast เพื่อใช้ในการประมาณการด้านการซื้อสินค้า ยอดขาย ข้อมูลด้านการรับเช็ค การจ่ายเช็ค เพื่อใช้ในการวางแผนด้านการจัดสรรงบประมาณการรับ-จ่ายเงิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 • สามารถประมาณการรายรับได้จาก
  - ใบสั่งขาย
  - บันทึกขาย
  - ใบวางบิล
 • สามารถประมาณการรายจ่ายได้จาก
  - ใบสั่งซื้อ
  - บันทึกซื้อ
 • สามารถดูรายงานเปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายจ่ายได้จาก
  - ใบสั่งขายเปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อ
  - บันทึกขายเปรียบเทียบกับบันทึกซื้อ
 • สามารถดูรายงานเปรียบเทียบประมาณการเช็ครับ-เช็คจ่าย
 • สามารถดูกราฟเปรียบเทียบประมาณการเช็ครับ-เช็คจ่าย
 • สามารถดูประมาณการ Statement ของเช็คได้ เพื่อดูยอดเงินในอนาคต ณ วันที่เรียกดูรายงาน
 • สามารถสร้างงบการเงินและ Ratio ได้เองตามต้องการ

    

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี