โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  WinSpeed-Inventory Control Management

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


  คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
  Accounts Payable
  Accounts Receivable
  Advance System
  Budget Control
  Campaign Module
  Cheque and Bank
  Company Manager
  Customer Relationship Management
  Financial Management
  General Ledger
  Inventory Control
  Letter of Credit
  Messenger Management
  Petty Cash
  Purchase Order
  Sale Order
 
Value Added Tax
  Warehouse Management


     Inventory Control

เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า ทั้งสินค้ายกมา และรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น การเบิก , การรับคืนจากการเบิก , การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง , การรับสินค้าผลิตเสร็จ และการส่งคืนสินค้า ซึ่งทุกขั้นตอนจะมีการขออนุมัติ และการอนุมัติ เพื่อเป็นการควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ สามารถกำหนดให้โปรแกรมปรับปรุงยอดสินค้าให้อัตโนมัติเมื่อมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ หรือหากต้องการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าเองก็สามารถทำได้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหลังจากที่มีการรับรู้สินค้าผลิตเสร็จแล้ว สามารถนำค่าใช้จ่ายมาบันทึกเพิ่มต้นทุนเพื่อให้โปรแกรมคำนวณเป็นต้นทุนของสินค้าได้ ทั้งนี้ยังสามารถดูรายงานความเคลื่อนไหวสินค้า ยอดสินค้าคงเหลือ และต้นทุนของสินค้าคงเหลือตามลักษณะการคิดต้นทุนที่บริษัทกำหนดได้แบบ Real Time ได้
 

 • สามารถจัดประเภทสินค้าได้ เช่น สินค้า, สินทรัพย์ หรือวัตถุดิบ
 • สามารถจัดประเภทสินค้าได้ เช่น สินค้าบริการหรือสินค้ามี Stock
 • สามารถจัดเก็บสินค้าได้หลายประเภท เช่น สินค้าทั่วไป,สินค้ามี Lot,สินค้ามีทั้ง Lot และ Serial รวมถึง สินค้ามีอายุด้วย
 • มี Alert สำหรับรายการสินค้าที่หมดอายุ (Expire Date)
 • สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 3 แบบ คือ วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย (Moving Average) ,วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO)และ วิธี Standard Cost
 • สามารถกำหนดคลังและที่เก็บโดยอัตโนมัติ โดยที่เราสามารถกำหนดได้ทั้งสินค้าทั้งหมด ,เฉพาะกลุ่มสินค้า หรือจะเป็นสินค้ารายตัวก็ได้
 • มีหน้าต่างแสดงเตือนสินค้าที่ต้องสั่งซื้อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่จะสั่งซื้อสินค้า
 • สามารถกำหนดยอดคงเหลือต่ำสุด,สูงสุดหรือปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการบริหารคลังสินค้า
 • สามารถบันทึกใบขอเบิกและอนุมัติใบขอเบิก
 • สามารถบันทึกใบขอโอนย้ายสินค้าและอนุมัติขอโอนย้ายสินค้าโอนย้ายสินค้าออกคลัง,
  โอนย้ายสินค้าเข้าคลัง,โอนย้ายข้อมูลเข้าคลังอัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกการเบิกต่าง ๆ ได้ เช่น การเบิกใช้, เบิกผลิต, เบิกตัวอย่าง, เบิกชำรุด,เบิกยืมหรือเบิกอื่น ๆ
 • สามารถบันทึกการรับคืนจากการเบิกต่าง ๆ ได้ เช่น รับคืนจากการเบิกใช้, เบิกผลิต, เบิกตัวอย่าง, เบิกชำรุด,เบิกยืมหรือเบิกอื่น ๆ
 • สามารถบันทึกแผนการรับสินค้า เพื่อที่จะรับสินค้าเข้าในอนาคต  
 • สามารถบันทึกส่งคืนสินค้าผลิตสำเร็จ เช่น ในกรณีสินค้าไม่ได้คุณภาพ
 • สามารถบันทึกปรับเพิ่มต้นทุนสินค้าในการโอนย้าย และ ปรับเพิ่มต้นทุนในการรับสินค้าผลิตเสร็จ ภายในหน้าจอเดียวกัน
 • สามารถบันทึกการตรวจนับสินค้าโดยมีการแยกระบุผู้ใช้ระหว่างผู้ตรวจสอบการนับ และผู้ตรวจนับสินค้า
 • สามารถปรับราคาขายสินค้าที่เคยขายไปแล้วได้โดยหน้าจอปรับราคาขาย
 • สามารถปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้าอัตโนมัติ โดยระบุได้ว่าจะให้เพิ่ม, ลด หรือไม่มีผลต่อ Stock
 • มีเมนูคำนวณสินค้ารวมเป็นชุดและสินค้าแยกชุด และยังสามารถกำหนดสินค้าแบบชุดซ้อนชุดได้
 • มีเมนูสำหรับการ คำนวณต้นทุน และมีเมนูสำหรับการ Post IC แบบ Batch, Post IC แบบ Batch ขายเชื่อและขายสด
 • มีรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่แสดง สินค้าแต่ละตัวมีการรับเข้า จ่ายออก ตั้งแต่เมื่อไร และ
  เท่าไร และมีให้หลายตัวเพื่อรองรับว่าจะเลือกดูได้ตามความต้องการ เช่น เลือกดูตามคลัง หรือตามคลังและที่เก็บก็ได้ และที่สำคัญรายงานนี้ยัง บอกได้ด้วยว่ามีสินค้าตัวไหนคำนวณต้นทุนแล้วบ้าง ตัวไหนยังไม่ได้คำนวณต้นทุนบ้าง เพื่อที่เราจะได้เลือกสินค้าตัวนั้นมาคำนวณต้นทุนใหม่
 • มีรายงานที่แสดงสถานะสินค้า เป็นรายงานที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวสินค้าแต่ละตัวให้เราเห็นรายละเอียดยิ่งขึ้น
 • รายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นที่สามารถดูได้หลายแบบให้เลือกดูได้ตามต้องการ
 • รายงานที่เกี่ยวกับ สินค้ามีอายุ และ Lot  & Serial
 • มีรายงานแสดงยอดสินค้าคงเหลือหลากหลายรูปแบบให้เลือกดูได้ตามต้องการ
 • มีรายงาน แนะนำการสั่งซื้อสินค้า ตามปริมาณที่ต้องสั่งซื้ออย่างเหมาะสม
 • มีรายงานสรุปการเคลื่อนไหวของสินค้าซึ่งสามารถแยกดูตามคลังสินค้าได้

    

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี