โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  WinSpeed-Enterprise Manager

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


  คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
  Accounts Payable
  Accounts Receivable
  Advance System
  Budget Control
  Campaign Module
  Cheque and Bank
  Company Manager
  Customer Relationship Management
  Financial Management
  General Ledger
  Inventory Control
  Letter of Credit
  Messenger Management
  Petty Cash
  Purchase Order
  Sale Order
 
Value Added Tax
  Warehouse Management

     Letter of Credit

 

 

เป็นระบบที่ใช้ในกรณีที่มีการบันทึกขายสินค้าระหว่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ ที่เป็นผู้ขายในประเทศ มีการตกลงกับผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศ ในการชำระค่าสินค้า โดยให้ธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ-จ่ายเงิน ซึ่งโปรแกรมสามารถรองรับอัตราแลกเปลี่ยนทุกประเภท รองรับการบันทึก L/C และการนำ Packing Credit ที่มีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วมาตัดในการรับชำระหนี้จากลูกค้าได้

 

คุณสมบัติระบบ :
สำหรับบันทึกการรับ Letter of Credit จากลูกค้าต่างประเทศ ตรวจสอบรายละเอียดและ พิจารณาอนุมัติ
เมื่อมีการอ้างอิงการการรับ Letter of Credit ไปบันทึกรายการ Packing Credit แล้วโปรแกรมจะแสดงสถานะ Paid in Full เพื่อป้องกัน มิให้เกิดการบันทึกข้อมูลซ้ำโดยอัตโนมัติ
สามารถพิมพ์รายงาน Letter of Credit ได้จากระบบ เพื่อใช้ในการ ตรวจสอบการบันทึก Letter of Credit
สำหรับบันทึกรายการ Packing Credit เพื่อเป็นการรับเงิน ค่าสินค้าหรือบริการจากลูกค้าโดยจะนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร
เมื่อมีการอ้างอิงการขอเบิก ไปบันทึกรายการรับชำระหนี้แล้ว โปรแกรมจะแสดงสถานะเป็น Full เพื่อป้องกันมิให้เกิดการบันทึก ข้อมูลซ้ำโดยอัตโนมัติ
สามารถอ้างอิงไปยังรายการรับชำระหนี้เป็นบางส่วน โดยโปรแกรมจะ แสดงสถานะเป็น Partial เพื่อให้ทราบสถานะได้และสามารถดู History การรับชำระหนี้ได้
สามารถพิมพ์รายงาน Packing Credit ได้จากระบบเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบการบันทึก Packing Credit 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี