โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  WinSpeed-Enterprise Manager

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


  คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
  Accounts Payable
  Accounts Receivable
  Advance System
  Budget Control
  Campaign Module
  Cheque and Bank
  Company Manager
  Customer Relationship Management
  Financial Management
  General Ledger
  Inventory Control
  Letter of Credit
  Messenger Management
  Petty Cash
  Purchase Order
  Sale Order
 
Value Added Tax
  Warehouse Management

     Messenger Management

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเตรียมการส่งเอกสาร, รายละเอียดการเดินทาง และรายละเอียดของเอกสารที่ Messenger ใช้ในการรับส่ง เพื่อใช้ควบคุมการจ่ายงาน วันและเวลาที่เดินทาง เลขไมล์ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน หรือค่าที่จอดรถ ซึ่งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายโดยใช้ระบบ Petty Cash รวมทั้งการจัดเตรียมรายละเอียดการส่ง-รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อการตรวจสอบข้อมูลการทำงานของพนักงานว่าว่างหรือไม่และสามารถบันทึกรายการปรับปรุงวันลาหรือวันหยุดของพนักงานที่ไม่สามารถรับงานได้ ซึ่งมีการควบคุมจากรายงานปฎิทินพนักงาน การเก็บรายละเอียดของยานพาหนะในการส่งของ เช่น ชื่อยานพาหนะ ทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี ประเภทของรถ เพื่อการจัดตารางการใช้รถโดยการควบคุมจากรายงานปฎิทินรถและยังสามารถตรวจความพร้อมของยานพาหนะได้


วางแผนงานให้กับเจ้าหน้าที่ Messenger ท่านสามารถตรวจสอบตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่ Messenger ได้จากปฏิทินพนักงาน
วางแผนการใช้รถ ท่านสามารถวางแผนการใช้รถได้จากปฏิทินการใช้รถได้ล่วงหน้า
จัดเตรียมข้อมูลการเดินทาง เช่น เส้นทางการทำงาน, ค่าน้ำมันรถ, ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ ฯลฯ
จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จะต้องรับ-ส่ง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
 

Messenger Management เป็นระบบที่ใช้ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ Messenger เพื่อจัดส่งเอกสาร, รายละเอียดการเดินทาง, รายละเอียดของเอกสารที่รับคืน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ในแต่ละวัน เช่น ค่าน้ำมันรถ, ค่าทางด่วน หรือค่าที่จอดรถ ฯลฯ รวมทั้งการจัดเตรียมรายละเอียดการรับ-ส่งเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อ การตรวจสอบข้อมูลการทำงานของพนักงานว่าว่างหรือไม่? และสามารถ บันทึกรายการปรับปรุงวันลาหรือวันหยุดของพนักงานที่ไม่สามารถรับงานได้ ซึ่งมีการควบคุมจากรายงานปฏิทินพนักงาน การเก็บรายละเอียดของยานพาหนะในการส่งของ เช่น ชื่อยานพาหนะ, ทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, สี, ประเภทของรถ เพื่อการจัดตารางการใช้รถโดยการควบคุมจากรายงานปฏิทินรถ และยังสามารถตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะได้...

คุณสมบัติระบบ :
กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด รวมทั้งเวลาของพนักงานที่ไม่สามารถทำงานได้
โปรแกรมคำนวณจำนวนวันที่ไม่สามารถทำงานได้ให้อัตโนมัติ
ถ้าพนักงานที่ไม่สามารถทำงานได้มีรถส่วนตัว จะ Default รถที่พนักงานนำไป ด้วยให้อัตโนมัติแต่ถ้าเป็นรถส่วนกลางก็สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้
กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด รวมทั้งเวลาของรถที่ไม่สามารถทำงานได้
โปรแกรมคำนวณจำนวนวันที่ไม่สามารถทำงานได้ให้อัตโนมัติ
สามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกจ่ายงานโดยอ้างอิงรายละเอียดใบวางบิลและใบเสร็จ รับเงิน(ก่อนรับเงิน)หรือไม่
สามารถระบุวันที่และเวลาที่เข้า-ออกบริษัทได้
สามารถตรวจสอบเลขไมล์เริ่มต้นของพาหนะที่ใช้ครั้งนี้ได้โดยจะแสดงจาก เลขไมล์สิ้นสุดของการจัดส่งครั้งที่แล้ว
สามารถ Print แผนที่ของลูกค้าให้พนักงานที่ปฏิบัติงานได้
สามารถกำหนดให้พนักงาน 1 คนไปรับ-ส่งเอกสารได้หลายบริษัท
สามารถกำหนดเอกสารที่รับ-ส่ง และประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละบริษัทได้
สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายและค่าน้ำมันที่เกิดขึ้นต่อการจ่ายงาน 1 ครั้งได้
สามารถตรวจสอบประวัติของเอกสารได้ว่ามีการอ้างอิงไปบันทึกผลการจัดส่ง และสรุปค่าใช้จายในการเดินทางแล้วหรือยัง
สามารถพักหรือยกเลิกเอกสาการจ่ายงานให้พนักงานได้
สามารถตรวจสอบการจ่ายงานให้พนักงานแต่ละคนได้จากปฏิทินจ่ายงานให้พนักงาน
สามารถบันทึกวันและเวลาที่กลับเข้าบริษัทได้
สามารถบันทึกรายละเอียดของเอกสารว่ามีการรับ-ส่งครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่
สามารถบันทึกรายละเอียดของเงินสดและเช็คที่พนักงานได้รับมาจากลูกค้าได้
สามารถอ้างอิงเงินสดและเช็คที่ได้รับมา ไปตัดหนี้ที่หน้าจอรับชำระหนี้ได้
สามาถอ้างอิงการจ่ายงานหลายครั้งมาบันทึกสรุปผลการจัดส่งครั้งเดียวได้
สามารถกำหนดได้ว่าการจ่ายงานแต่ละครั้งพาหนะที่ใช้มีเลขไมล์สิ้นสุดเท่าใด้
สามารถระบุรายละเอียดของค่าใช้จ่าย และค่าน้ำมันที่เกิดขึ้นจริงได้
สามารถบันทึค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นเงินสด , เช็ค , เงินโอนได้
สามารถอ้างอิงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปบันทึกที่ระบบเงินสดย่อยได้
สามารถบันทึกรายละเอียดของคูปองน้ำมันได้
ถ้ามีการบันทึกค่าใช้จ่ายโดยจ่ายเป็นเช็คจะ Link ไปที่ระบบเช็คให้อัตโนมัติ
กรณีที่ค่าใช้จ่าย และค่าน้ำมันมีภาษี สามารถใส่รายละเอียดของเลขที่ใบกำกับ ภาษี วันที่ใบกำกับภาษี, จำนวนเงิน เพื่อแสดงในรายงานภาษีให้อัตโนมัติ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะ Link ไปที่ระบบ General Ledger ให้อัตโนมัติ
สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงได้ โดยตรวจสอบได้ ทั้งที่หน้าจอ และรายงาน เพื่อใช้ในการบันทึกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในเดินทาง

 

 

    

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี