โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  WinSpeed-Petty Cash

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


  คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
  Accounts Payable
  Accounts Receivable
  Advance System
  Budget Control
  Campaign Module
  Cheque and Bank
  Company Manager
  Customer Relationship Management
  Financial Management
  General Ledger
  Inventory Control
  Letter of Credit
  Messenger Management
  Petty Cash
  Purchase Order
  Sale Order
 
Value Added Tax
  Warehouse Management


     Petty Cash

เป็นระบบสำหรับควบคุมเงินสดย่อย โดยเริ่มจากการตั้งวงเงินสดย่อย ซึ่งสามารถตั้งวงเงินสดย่อยแยกตามแผนกได้ จากนั้นผู้ดูแลเงินสดย่อยจะทำการรับเงินสดย่อย เพื่อเป็นการสำรองเงินไว้ให้พนักงานมาเบิก สามารถเลือกได้ว่าจะให้พนักงานสามารถบันทึกขอเบิกเงินสดย่อย เพื่อให้ผู้ดูแลเงินสดย่อยพิจารณาอ้างอิงเอกสารมาบันทึกเบิกให้ หรือผู้ดูแลเงินสดย่อยจะบันทึกเบิกเงินสดย่อยเองก็ได้ ซึ่งการบันทึกรับหรือจ่ายเงินสดย่อย โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีที่ระบบ General Ledger สามารถดูรายงานความเคลื่อนไหวเงินสดย่อย ในกรณีที่เงินใกล้หมด เพื่อให้ผู้รักษาเงินสดย่อยทำการเบิกชดเชยเงินสดย่อยตามวงเงินที่ตั้งไว้

 

 • สามารถบันทึกการรับ-จ่ายเงินสดย่อยได้
 • สามารถบันทึกตั้งวงเงินสดย่อย เพื่อไว้สำหรับตรวจสอบจำนวนเงินที่รับกับจำนวนเงินที่จ่ายได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถบันทึกเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อย  ก่อนที่จะนำเอกสารไปทำรายการที่จ่ายเงินสดย่อยได้
 • สามารถบันทึกการจ่ายเงินสดย่อยได้เกินกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ได้
 • สามารถอ้างอิงเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อย  เพื่อที่จะนำมาทำรายการจ่ายเงินสดย่อยได้
 • มีรายงานการรับ-จ่ายเงินสดย่อยและแยกประเภทเงินสดย่อย
 • สามารถพิมพ์ Form ใบจ่ายเงินสดย่อยได้
 • มีรายงานสรุปการจ่ายเงินสดย่อย
 • มีรายงานสรุปยอดคงเหลือของวงเงินสดย่อยนั้นๆ
 • มีรายงานจ่ายเงินสดย่อยแยกตาม Job
 • มีรายงานบัญชีเงินสดย่อย
   

    

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี