โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  PROSOFT-WinSpeed

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


WINSpeed for windows version 5.0
ลำดับที่
 
รายการ
จำนวน
ราคา

1
WINSpeed for windows version 5.0
Enterprise Manager System

1

1x,xxx
2
Accounts Payable System
1
2x,xxx
3
Account Receivable System
1
2x,xxx
4
Advance System
1
1x,xxx
5
Budget Control System
1
x,xxx
6
Cheque and Bank System
1
2x,xxx
7
Fixed Assets System
1
2x,xxx
8
General Ledger System
1
2x,xxx
9
Inventory Control System
1
       2x,xxx
10
Warehouse Management System
1
1x,xxx
11
Petty Cash System
1
 x,xxx
12
Purchase Order System
1
2x,xxx
13
Sale Order System/Campaign Module
1
2x,xxx
14
Value Added Tax System
1
 x,xxx
15
Company Manager System
1
             1x,xxx
16
Campaing Module
1
             1x,xxx
       17 Security System
 1
             1x,xxx
18
System Lan(Client/Server)
1
2x,xxx
รวมทั้งสิ้น
 
           3xx,xxx

     หมายเหตุ : - ซื้อแยกระบบได้

                       - รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

      

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี