โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  WinSpeed-Sale Order System

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


  คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
  Accounts Payable
  Accounts Receivable
  Advance System
  Budget Control
  Campaign Module
  Cheque and Bank
  Company Manager
  Customer Relationship Management
  Financial Management
  General Ledger
  Inventory Control
  Letter of Credit
  Messenger Management
  Petty Cash
  Purchase Order
  Sale Order
 
Value Added Tax
  Warehouse Management


     Sale Order

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมด้านการขายสินค้า รองรับทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถเก็บประวัติที่ Inquiry หากต้องการประมาณราคาสามารถทำได้ที่ Estimate เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำใบเสนอราคา เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติใบเสนอราคาก่อนที่จะมีการจัดส่งให้ลูกค้า บันทึกการจองสินค้า เพื่อเรียกดูปฏิทินกำหนดส่งของ การบันทึกสั่งขาย เพื่อใช้ในการอ้างอิงจากตัดสต็อคสินค้าจากระบบ Warehouse Management เพื่อมาบันทึกขายสินค้าที่ระบบ Sale Order สามารถบันทึกการรับเงินมัดจำ เพื่อนำไปตัดเมื่อมีการบันทึกขายสินค้า บันทึกรับคืน,ลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้ โดยอ้างอิงจาก Invoice ใบเดิมได้
 

 • สามารถจัดทำเอกสารในระบบการขายได้ทั้งหมด เช่น ใบเสนอราคา,ใบสั่งจอง,ใบสั่งขาย,และใบกำกับภาษี
 • รองรับระบบการขายแบบฝากขาย  (Consignment)
 • สามารถกำหนดจำนวนวันเครดิตและวงเงินเครดิตของลูกค้าได้
 • มีระบบป้องกันเอกสารสูญหาย เมื่อเอกสารนั้นถูกนำไปใช้อ้างอิงรายการอื่น ๆ
 • สามารถดูรายการรายวันใบเสนอราคา, ขายเงินเชื่อและกำหนดส่งของจากปฏิทินได้ โดยสามารถเลือกช่วงเดือน, เลขเอกสารหรือรหัสลูกค้า
 • สามารถ Clear เอกสารสั่งจองสั่งขายได้เมื่อไม่ต้องการข้อมูล
 • หน้าจอแสดงรายการเอกสารทั้งหมดของแต่ละหน้าจอมีสถานะของเอกสารแต่ละหน้าจอบอกถึงรายละเอียดแต่ละอย่างได้
 • มีเมนูจัดของ (Pick Slip) เพื่อสะดวกในการจัดของ ของแต่ละคลังสินค้า
 • มีเมนู Sale Statistics เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลของระบบขายและการตลาด
 • มีเมนู Sale History เก็บประวัติการขายสินค้าและราคาขายสินค้าครั้งหลังสุด
 • มีเมนูอนุมัติใบเสนอราคา เพื่อให้ผู้มีอำนาจตรวจสอบก่อนส่งให้ลูกค้า
 • สามารถ Copy เอกสารได้ เพื่อให้รวดเร็วในการบันทึกข้อมูล
 • สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ Form ใบเสนอราคา,ใบสั่งจองใบสั่งขาย, ใบกำกับภาษีหรือใบส่งของ และบิลเงินสดได้เองตามต้องการ
 • มี Option ตรวจสอบ Credit Limit ตั้งแต่จัดทำใบสั่งขาย
 • สามารถสอบถามรายการสินค้าค้างส่ง, สินค้าที่ต้องส่ง หรือสินค้าที่รอนำส่ง ตามช่วงเวลาที่ต้องการ
 • สามารถเปิดบิลขายได้โดยไม่ต้องบันทึกสินค้ายกมา
 • สามารถการกำหนด Price List และ Promotion  เฉพาะลูกค้ารายตัวและสามารถให้ส่วนลดแต่ละรายการสินค้าหรือกลุ่มสินค้าต่อลูกค้ารายตัวหรือกลุ่มลูกค้า
 •  สามารถกำหนด Piority ในการแก้ไขราคาและส่วนลดของ Price List และ Promotion ได้ว่าสามารถให้แก้ไขได้อีกหรือไม่
 • สามารถกำหนดอัตราภาษีอัตโนมัติตามลูกหนี้รายตัวได้เช่น 0%,7%, 10%
 • เมื่อบันทึกการขาย โปรแกรมจะส่งข้อมูลไปยังระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเพียงแค่การทำงานในหน้าจอเดียว ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดยอดสินค้าให้ในระบบ Stock, รายงานภาษีขายในระบบ VAT, บัญชีแยกประเภทในระบบ GL และบัญชีลูกหนี้ในระบบ AR
 • รองรับการขายสินค้าเป็นชุด, Lot, Serial
 • มีระบบเตือน (Alert) เมื่อทำการขายสินค้ามากกว่ายอดคงเหลือต่ำสุดของสินค้า(Safety Stock)
 • สามารถระบุสถานที่ส่งของ (Ship to) ได้หลายสถานที่ในแต่ละลูกค้า
 • สามารถวิเคราะห์การขายเป็นรายเดือน, รายไตรมาส, รายครึ่งปี และสะสมทั้งปี,เก็บข้อมูลสถิติการขาย

    

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี