โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  WinSpeed -Value Add Tax

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


  คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
  Accounts Payable
  Accounts Receivable
  Advance System
  Budget Control
  Campaign Module
  Cheque and Bank
  Company Manager
  Customer Relationship Management
  Financial Management
  General Ledger
  Inventory Control
  Letter of Credit
  Messenger Management
  Petty Cash
  Purchase Order
  Sale Order
 
Value Added Tax
  Warehouse Management


     Value Added Tax

เป็นระบบสำหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อ , ภาษีขายของกิจการ โดยสามารถเลือกรายงานตามงวดที่ต้องการได้ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ให้แก่กรมสรรพากร และยังสามารถพิมพ์ ภ.ง.ด 3 , ภ.ง.ด 53 ทั้งใบปะหน้า และใบแนบ รวมทั้งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย
 

 • ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)จะถูกส่งข้อมูลมาจากการบันทึกขาย, บันทึกซื้อ, และบันทึกรายการรายวันใน GL
 • สามารถกำหนดคำอธิบายรายการภาษีให้ Default ขึ้นตามเมนูการบันทึกในแต่ละระบบ เพื่อรองรับสำหรับคำอธิบายภาษีที่แตกต่างกัน
 • รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายเป็นไปตามข้อกำหนดของสรรพากร และแยกตามสาขา
 • สามารถออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้
 • สามารถพิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้
 • สามารถพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ (ภงด.3,53) และรายงานพิเศษภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • สามารถกำหนดเลขที่เอกสารใหม่ได้
 • รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายเรียงตามเลขที่เอกสาร,เลขที่ใบกำกับ หรือวันที่
 • รองรับการคำนวณอัตราภาษีซื้อเฉลี่ยได้
   

    

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี