โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  WinSpeed-Warehouse Management

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


  คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
  Accounts Payable
  Accounts Receivable
  Advance System
  Budget Control
  Campaign Module
  Cheque and Bank
  Company Manager
  Customer Relationship Management
  Financial Management
  General Ledger
  Inventory Control
  Letter of Credit
  Messenger Management
  Petty Cash
  Purchase Order
  Sale Order
 
Value Added Tax
  Warehouse Management


     Warehouse Management

เป็นระบบที่ใช้ควบคุมสินค้าคงคลัง รองรับสินค้าที่มีลักษณะเป็น Lot , Lot & Serial , Lot & Expire ซึ่งสามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทั้งการรับสินค้าเข้า , การจ่ายสินค้าออก , การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง หรือสาขา สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในคลังตรวจสอบยอดสินค้าต่ำกว่า Minimum Stock หรือยอดสินค้าสูงกว่า Maximum Stock รวมทั้งแสดงสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของระบบ Warehouse Management เพื่อเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือที่ระบบ Inventory Control ได้อีกด้วย
 

 • สามารถทำการรับสินค้าเข้าโดยอ้างอิงจากใบสั่งซื้อ ,การซื้อเชื่อ - ซื้อสด และรายงานเพิ่มหนี้ได้
 • สามารถทำการรับสินค้าเข้าโดยอ้างอิงจากรับสินค้าผลิตสำเร็จระบบ ICได้
 • สามารถทาการส่งคืนสินค้าโดยอ้างอิงรายงานจากการส่งคืน / ลดหนี้ระบบ PO ได้
 • สามารถทำการจ่ายสินค้าออกโดยอ้างอิงจากใบสั่งขาย,การขายเชื่อ-ซื้อสด และรายการเพิ่มหนี้ได้
 • สามารถทำการจ่ายสินค้าออกโดยอ้างอิงรายงานจากการอนุมัติขอเบิกระบบ IC ได้
 • สามารถทำรายงานโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังได้
 • สามารถทำรายงานปรับปรุงเพิ่ม-ลดอัตโนมัติได้
 • สามารถทำการตรวจนับสินค้าได้
 • สามารถดูรายงาน Stook Onhand ได้
 • สามารถดูรายงาน Stook Card ได้
 • สามารถดูรายงานการเคลื่อนไหวสินค้าตามเจ้าหนี้/ลูกหนี้ได้
 • สามารถดูรายงานสินค้าที่ไม่มีการขายได้
 • สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือที่ต่ำกว่ายอด Minumum Stook ได้
 • สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือที่สูงกว่ายอด Minumum Stook ได้
 • สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือเรียงตาม Lot & Serial ได้
 • สามารถดูรายละเอียดประวัติผู้ขายได้
 • สามารถดูรายงานการเคลื่อนไหวตาม Serial ได้

    

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี