โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  PROSOFT-โปรแกรมบัญชี WinSpeed

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


    Winspeed 7.0 |  โปรแกรมบัญชีที่สมบรูณ์แบบทั้งคุณภาพและการบริการ

โปรแกรมบัญชี สำหรับนักบริหารมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน มีเมนูการทำงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทำงานแบบระบบ LAN หรือ Standalone ได้ซึ่งระบบจะเชื่อมโยงการทำงานไว้ด้วยกันทั้งหมด 24 เมนู สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงานทันทีที่มีการบันทึกรายการ เป็น โปรแกรมบัญชี ที่รองรับการทำงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลการขายสินค้าเข้าสู่ระบบเมื่อบันทึกรายการขายสินค้า และส่งผลให้ลดยอดสต็อก บันทึกรับรู้รายได้จากการขายและตั้งลูกหนี้ บันทึกรายงานภาษีขายให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีจากโปรแกรมได้ มีปฏิทินแสดงกำหนดวันส่งของ วันนัดรับชำระเพื่อสะดวกในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล รองรับการกำหนดราคาโปรโมชั่นตามช่วงเวลาต่างๆของสินค้าหรือลูกค้า และเมื่อบันทึกรายการซื้อสินค้าจะส่งผลให้เพิ่มยอดสต็อก บันทึกรับรู้การซื้อและตั้งเจ้าหนี้ บันทึกรายงานภาษีซื้อให้อัตโนมัติ สามารถสั่งพิมพ์เช็คและฟอร์มต่างๆจากระบบได้พร้อมกับมีปฏิทินกำหนดวันจ่ายเงินรองรับอีกด้วย ระบบสินค้าคงคลังควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างครบถ้วน และเลือกคำนวณต้นทุนได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น FIFO หรือ Average นอกจากนี้ยังมีระบบ Warehouse Management ซึ่งแยกออกจากระบบ Inventory Control เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมด ทำให้เกิดความรัดกุมในการบริหารงานคงคลังมากขึ้น ในส่วนของระบบบัญชีแยกประเภทยังสามารถบันทึกรายการปรับปรุงต่างๆ ทางบัญชี และเรียกดูงบการเงินจากระบบได้ สามารถทำงานต่างสาขาได้ โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเมนูต่างๆ รวมถึงในส่วนของการอนุมัติเอกสาร กำหนดว่าใครมีสิทธิ์ในการอนุมัติระบบใดบ้าง มีฟังก์ชั่น Approve Center ช่วยในการรวบรวมเอกสารที่รอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทั้งหมด จึงไม่จำเป็นต้องเข้าไปอนุมัติในแต่ละระบบ ทำให้เกิดความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น หากต้องการตรวจสอบ (Audit) ข้อมูลการทำงาน โปรแกรมมีเมนู Audit Trail Report เก็บประวัติการทำงานของ User ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น  

โปรแกรม WINSpeed Version 7.0 เพิ่มระบบ Messenger Management ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ควบบคุม, ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ Messenger ควบคู่ไปกับการวางแผนการใช้ยานพาหนะ

  ระบบโปรแกรม WinSpeed

  คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
  Accounts Payable
  Accounts Receivable
  Advance System
  Budget Control
  Campaign Module
  Cheque and Bank
  Company Manager
  Customer Relationship Management
  Financial Management
  General Ledger
  Inventory Control
  Letter of Credit
  Messenger Management
  Petty Cash
  Purchase Order
  Sale Order
 
Value Added Tax
  Warehouse Management

(หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด โปรดตรวจสอบคุณสมบัติและราคาล่าสุดได้ที่บริษัทผู้ผลิตโดยตรง)


    

General Specification

 

รูปแบบ Graphics ที่สวยงามน่าใช้
มีระบบ Search Engine ที่ง่ายและรวดเร็วต่อการค้นหา
สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (Autorize) เพื่อระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
การออกแบบระบบเน้นการทำงานง่าย รวดเร็ว มีเหตุมีผลตามหลักการบัญชีสากล ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
สามารถ Log in เข้ามาทำงานจากสาขาหรือผ่าน Modem ได้
มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ (Auto Back Up) ตามเวลาที่กำหนดและเรียกสำรองข้อมูล (Restore)
กำหนดงวดปีบัญชีได้ไม่จำกัด รวมทั้งการกำหนด Autorize ของผู้ที่สามารถปิดงวดเดือนและงวดปีบัญชีได้
สามารถกำหนดเงื่อนไขการรับชำระหนี้และการจ่ายชำระหนี้ได้หลายเงื่อนไข
สามารถเรียกดู Report โดยระบุเฉพาะเลขที่หน้าที่ต้องการสามารถ Drill Down Daily Report เพื่อเข้าไปดูต้นฉบับ
ปรับเปลี่ยน Report และ Form ได้เองตามต้องการ
สามารถ Consolidate งบระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาได้
สามารถกำหนดวัน เดือน ปี ที่จะบันทึกข้อมูล ในการ Log in เข้าโปรแกรมแต่ละวัน เพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลผิดวัน (Human Error)
มี Job Alert ของ To do list และ Appointment ในแต่ละ User เมื่อ Log in เข้าโปรแกรมมี Audit and internal Control เพื่อตรวจสอบการใช้ระบบของ User รวมทั้งให้โปรแกรมช่วยตรวจสอบการทำงานในละ Module
มี Option กำหนดการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบระบบเอกสารเป็นระบบ One-to-Many (เอกสาร 1 ใบสามารถอ้างอิงไปทำรายการได้หลายครั้ง) และระบบ Many-to-One (เอกสารหลายใบ สามารถอ้างอิงไปทำรายการได้ในใบเดียวกัน และ Many-to-Many)
สามารถเริ่มต้นทำงานและทำงานต่อเนื่องได้ โดยไม่จำเป็นต้องใส่ยอดยกมา
การทำงานเป็นแบบ Online Processing. Online Update. Online Correct ซึ่งโปรแกรมจะปรับปรุงยอดให้ทันที
เมื่อทำการบันทึกหรือเมื่อแก้ไขรายการโปรแกรมจะปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันทุกรายการ ทำให้ข้อมูล Update ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเสียเวลาในการประมวลผล
สามารถ Scan LOGO เข้าโปรแกรมเพื่อดึงไปออกฟอร์มต่าง ๆ
รองรับการ Post รายการทั้ง Batch Post และ Real Time Post
กำหนดส่วนลดต่อรายการสินค้าและต่อบิลได้หลายระดับทั้งเป็นอัตรา%และจำนวนเงิน
สามารถเรียกดูรายงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทุกเมนูของการอนุมัติ สามารถดึงลายเซ็นต์ของผู้มีอำนาจ (Autorize) มาออกได้ทันที
สามารถตรวจสอบวงเงินอนุมัติลูกหนี้ (Credit Limit) ได้ทุกหน้าจอที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้
มี Opiton ให้เตือนเมื่อจำนวนเงินเกินวงเงินอนุมัติขอซื้อหรือสั่งซื้อ
สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือได้ทุกหน้าจอที่ทำรายการ
สามารถเพิ่มคำอธิบายรายการต่อตัวสินค้าได้ไม่จำกัด
รองรับการรับ-จ่ายชำระแบบ Partial
สามารถ Scan รูปแบบเช็คเพื่อพิมพ์เช็คจ่ายจากโปรแกรมได้เอง
สามารถกำหนดอัตราภาษีได้เอง หากมีการเปลี่ยนแปลงของสรรพากร
รองรับระบบสินค้าแบบ Barcode
รองรับระบบสินค้าแบบ Serial.No และสามารถ Generate ช่วง Serial ได้
สามารถเชื่อมข้อมูลกับระบบขายหน้าร้านได้ (POS)

    

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี